Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 20. HUKUK DAIRESI


20. Hukuk Dairesi 2007/6762 E., 2007/9196 K.

20. Hukuk Dairesi 2007/6762 E., 2007/9196 K.
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZORMAN TAHDİDİNE İTİRAZZİLYETLİK

6831 S. ORMAN KANUNU [ Madde 50 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki orman tahdidine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı gerçek kişi, Y. Köyü Kaplanhanı mevkiinde bulunan ve kendi zilyetliğinde olan çekişmeli taşınmazın, yörede 2001 yılında yapılarak ilan edilen orman kadastro çalışmasında orman sınırları içine alındığını açıklayarak işlemin iptali ile taşınmazın orman sınırları dışına çıkarılmasını talep etmiştir. Mahkemece davanın kabulü ile çekişmeli 456.06 m2 yüzölçümündeki taşınmaza ilişkin orman kadastro çalışmasının iptali ile bu taşınmazın orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verilmiş, hüküm davalı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 6 aylık askı ilan süresi içinde açılan orman tahditine itiraz davasıdır.

Yörede 21.03.2001 tarihinde ilan edilen orman kadastro çalışması ve 2/B madde uygulaması bulunmaktadır.

Mahkemece davanın kabulü yolunda kurulan hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki; hükme esas alınan uzman bilirkişi kurulu, raporunda çekişmeli taşınmazın üzerinde orman bitki örtüsü ile orman toprağının bulunmadığı,1963 tarihli memleket haritasında yeşil renkli orman alanında kaldığı, 1958 tarihli hava fotoğraflarında ise orman ağacı bulunmayan alanda kaldığı ve orman sayılmayan yerlerden olduğunu açıklayarak taşınmazın orman tahdit haritası ile resmi belgelerdeki konumunu göstermişlerdir. Nevar ki; toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından, çekişmeli taşınmazın orman kadastro çalışmasında 49 ve 51 nolu orman tahdit noktaları arasında Kuşyuvası Devlet Ormanı olarak orman sınırları içinde bırakıldığı, çekişmeli taşınmazın bulunduğu yer ile etrafının memleket haritasında eğimi yüksek ve tüm yönlerden ibreli ve yapraklı ağaç rumuzlu açık ve koyu yeşil renkli orman alanları ile çevrili olduğu, orman kadastro çalışmasında orman sınırları dışında bırakılan alanların dahi memleket haritasında yine ibreli ve yapraklı ağaç rumuzlu açık yeşile boyalı alanda kaldığı, ayrıca genel kadastro çalışmalarında çekişmeli taşınmazın 205 ada 1 nolu orman parseli içinde yer aldığı saptandığına göre, mahkemece davanın reddi yolunda hüküm kurulması gerekirken aksine düşünceler ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 28/06/2007 günü oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu