Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 20. HUKUK DAIRESI


20. Hukuk Dairesi 2007/585 E., 2007/3908 K.

20. Hukuk Dairesi 2007/585 E., 2007/3908 K.
TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİTESCİL DAVASIZİLYETLİK YOLUYLA TOPRAK KAZANMA

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 713 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Orman Yönetimi ve Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı, dava dilekçesinde sınırlarını bildirdiği Şölen Beldesi Dal mevkiinde bulunan taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığını, kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının yararına oluştuğunu iddia ederek Medeni Yasanın 713. maddesi hükmüne göre adına tescilini istemiştir. Mahkemece, 22663.50 m2 yüzölçümlü taşınmaz hakkındaki davanın kabulü ile bu yerin davacı Adem Tekin adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Orman Yönetimi ve Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, Medeni Yasanın 713. maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tesciline ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce orman kadastrosu yapılmamıştır. Genel arazi kadastrosu işlemi ise, 1982 yılında yapılmış 10.06.1982 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşme tarihi ile davanın açıldığı tarih arasında 20 yıllık süre geçmiştir.

Mahkemece çekişmeli taşınmazın orman sayılmayan yerlerden olduğu ve zilyetlik yoluyla toprak kazanma koşullarının davacı yararına oluştuğu kabul edilerek hüküm kurulmuştur.

Ancak, Dairemizin iade kararı üzerine dosyaya getirtilen yerel kadastro müdürlüğünün karşılık yazısında Şölen Köyünde 1982 yılında yapılan genel arazi kadastro sırasında çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerin orman sahası içinde kalması nedeniyle tespit dışı bırakıldığı, tüm çevresinin de orman sahası olması nedeniyle bitişiğinde tapulama parseli de bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu yere ait pafta örneğinin incelenmesinde çekişmeli yer ve çevresinin orman alanı olarak gösterildiği görülmektedir.

Şölen Köyünde henüz orman kadastrosunun yapılmadığı orman işletme müdürlüğünün yazısından anlaşılmaktadır.

Bu durumda; taşınmaz, orman kadastrosu yapılıp orman tahdit sınırları dışında bırakılarak bu işlem kesinleşinceye kadar orman sayılan yerdir ve üzerinde sürdürülen zilyetlik de bu nedenle hukuken diğer taşınmaz ormanların süresi neye ulaşırsa ulaşsın zilyetlik yoluyla kazanılmaları söz konusu değildir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekirken aksi görüş ve kanı ile kabulü yolunda kurulan hüküm usul ve yasaya aykırıdır

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Hazinenin ve Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine 27/03/2007 günü oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu