Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 20. HUKUK DAIRESI


20. Hukuk Dairesi 2007/1894 E., 2007/6886 K.

20. Hukuk Dairesi 2007/1894 E., 2007/6886 K.
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZYETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU

6831 S. ORMAN KANUNU [ Madde 2 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki 2/B madde uygulamasına itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı Orman Yönetimi 18.11.2005 tarihli dilekçesiyle, Çayhisar Köyünde 1999 yılında yapılan ve 27.05.2005 tarihinde ilan edilen orman kadastrosu ve 3302 Sayılı Yasa ile değişik 6831 Sayılı Yasanın 2/B madde uygulaması sırasında, P. XXXVI sayısıyla 6831 sayılı yasanın 2/B madde uygulamasıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazın, orman niteliğini yitirmediğinden, işlemin iptalini istemiştir. Mahkemece davanın REDDİNE karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, orman kadastrosunun aplikasyonu ve 6831 Sayılı Yasanın 2/B madde uygulamasına ilişkin haritanın, Şekli ve Hukuki Noksanlıkları Düzeltme tutanağına göre düzeltilmesine ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce 1943 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Daha sonra 1999 yılında, daha önce sınırlaması kesinleşen orman kadastrosunun aplikasyonu, sınırlandırması yapılmamış ormanların kadastrosu ve 3302 Sayılı Yasa hükümlerine göre 6831 Sayılı Yasanın 2/B madde uygulaması yapılmış, 27.05.2005 tarihinde ilan edilmiştir.

Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hükme yeterli değildir. Şöyle ki; hükme dayanak yapılan uzman bilirkişi raporunda çekişmeli taşınmazın 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini tam olarak yitirip yitirmediği yöntemince araştırılmamıştır.

6831 Sayılı Yasanın değişik 2/B maddesinde (bilim ve fen bakımından orman niteliğinin kaybından) söz edilmiştir. Bu madde doğal ve gerçek anlamda nitelik kaybını içermektedir. Yoksa her isteyenin ormanlarda doğal olarak bulunan deliceleri aşılaması, erozyona sebep olacak biçimde teraslama yapması ya da orman bitkilerini kökleyip tarım yapmaya teşebbüs etmesi nitelik kaybı değil, zorla niteliğin kaybettirilmesidir. Bu yöntemle, ormanlarda nitelik kaybettirilmesinin doğal sonucu erozyon ve ormanın yokolmasıdır.

Yasa, bu yolun açılmasını amaçlamamıştır. Yasanın tanımladığı nitelik kaybı içinde bu tür olaylara yer yoktur. Aksi halde, 6831 Sayılı Yasanın 2/B maddesi ormanların bilinçli şekilde niteliğinin kaybettirilmesine, tahribatına ve yokedilmesine izin veriyormuş gibi bir sonuca ulaşılır ki, bunu kabul etmek olanaksızdır. Suç teşkil edecek biçimde zorlama yolu ile ormanın niteliğinin yokedilmesi yasalarla korunamaz. Şu halde, uzman orman bilirkişinin anılan bu olguları raporunda tartışması ve taşınmazın hangi maddi ve bilimsel olgular sonucu nitelik kaybettiği sonucuna ulaştığını açıklaması gerekir.

Bu nedenle; öncelikle çekişmeli taşınmazın bulunduğu yere ilişkin 31.12.1981 tarihine en yakın tarihli, bu tarihin öncesi veya sonrasına ait memleket haritası, Amenajman planları ve hava fotoğrafları getirtilerek önceki bilirkişiler dışında üç orman yüksek mühendisi ve bir fen elemanı bilirkişi vasıtasıyla yeniden yapılacak keşifte; çekişmeli taşınmazın bu belgelerde ne şekilde nitelendirildiği saptanmalı, yukarıda belirtilen esaslara göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini tam olarak yitirip yitirmediği belirlenmeli, bilimsel verileri içeren rapor düzenlettirilmeli ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

SONUÇ: yukarıda açıklanan nedenlerle Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatıran Orman Yönetimine iadesine 24/05/2007 günü oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu