Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 20. HUKUK DAIRESI


20. Hukuk Dairesi 2007/1833 E., 2007/3434 K.

20. Hukuk Dairesi 2007/1833 E., 2007/3434 K.
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZORMAN TAHDİDİNE İTİRAZTAŞINMAZIN ZİLYETLİKLE KAZANILMASITESCİL

3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 18 ]
3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 20 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki kadastro tespitine ve orman tahdidine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı - karşı davalı gerçek kişiler ve davalı Hazine ile dahili davalı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Hükmüne uyulan Yargıtay 20.Hukuk Dairesinin 6/09/1993 gün ve 1992/12246-1993/670 sayılı bozma kararında özetle; "1768 sayılı parsel hakkındaki davanın devamı sırasında dava konusu parselin bulunduğu yerde orman kadastrosunun yapıldığı, bu nedenle davanın aynı zamanda orman kadastrosuna itiraz olarak kabul edilip, Orman Yönetimi de davaya dahil edilerek taraf oluşturulduktan sonra orman sınırlamasına itiraz yönünden de araştırma yapılıp sonucuna göre karar verilmesi", 907 sayılı parsel hakkında verilen Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 15/02/1982 gün ve 1981/12094 - 1982/1458 sayılı bozma kararında ise, "dava konusu Çatalkaya Köyü 907 parsele revizyon gören Şubat 1937 tarih 6 nolu tapu kaydının Batı sınırında yazılı Cebel ve Doğu sınırında yazılı Veyanoyani yerinin neresi olduğu saptanarak, bu sınırlar ve batıdaki dağ sınırı itibariyle genişletilmeye elverişli kayıt olup olmadığı belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi" gereğine değinilmiştir. Mahkemece, bozma kararına uyulduktan sonra 907 ve 1768 sayılı parsellere ait dosya birleştirildikten sonra 1768 sayılı parsel hakkındaki Hazinenin karşı davasının reddine, davacı gerçek kişilerin bu parsele yönelik davalarının kabulüne ve Erdem B.. ve müşterekleri adlarına tapuya tesciline, davacı gerçek kişilerin 907 parsele yönelik davalarının kısmen kabulüne, 25/07/2006 tarihli krokide (A)=1370 m2'lik kısmın zeytin ağaçlı cebel vasfı ile Hazine, geri kalan 5664 m2'lik kısmın zeytinlik vasfı ile davacılar Erdem B... ve müşterekleri adlarına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı- karşı davalı gerçek kişiler ve Hazine ile dahili davalı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, kadastro tespitine ve orman sınırlamasına itiraz niteliğindedir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce orman kadastrosu yapılmamış, davanın devamı sırasında yapılan ancak kesinleşmeyen orman kadastrosu 13/07/1981 tarihinde ilan edilmiştir.

1) Dosyada bulunan kanıt ve belgelere kararın dayandığı gerekçeye göre davacı- karşı davalı gerçek kişilerin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddi gerekmiştir.

2) Hazine ve Orman Yönetiminin temyiz itirazlarına gelince;

Dosya içerisinde 04/07/1936 tarihli Hazine tarafından U...'lı İsmail'e iki adet taşınmazın satışına ilişkin evrak vardır. Bu taşınmazlardan birisi Papazoğlu Yorgi'den kalan 10109 m2, diğeri de Veyanoyani'den kalan 55l4 m2 ki, bunların toplamı 15623 m2'dir. U...'lı İsmail'in, İsmail İ... isimli kişi olduğu ve İsmail'in Hazineden satın aldığı taşınmazların mahkemenin kesinleşen 05/10/1979 gün ve 1979/ 23 - 24 sayılı kararı ile Urla'lı İsmail'in mirasçısı Süleyman İ... adına tescil edilen 15623 m2 yüzölçümlü 1767 sayılı parsel olduğu anlaşılmaktadır.

Davacıların tutunduğu, iki tapu kayıtlarından birincisi mübadil Manolyani'den kalan 9190 m2'lik yerin Hazine tarafından İsmailko (Çiftçi)'ye satılması sonucu adına Şubat 1937 tarih 6 numarada tescil edilen taşınmazdır. Diğeri ise, mübadil İstinatiye ait olup; yine Hazine tarafından 6433 m2 olarak satılıp, İsmailko (Çiftçi) adına Şubat 1937 tarih 5 numarada tescil edilen taşınmazdır. Davacıların tutunduğu Şubat 1937 tarih 5 ve 6 nolu tapu kayıtlarının toplam yüzölçümü 15623 m2'dir ve kadastro sırasında toplam yüzölçümü 24765 m2 olan 902, 903, 904, 905, 906, 1089, 1090 ve 1091 nolu parsellere revizyon görmüş ve bu parseller, kayıt maliki mirasçıları ya da onlardan satın alan kişiler adına tespit edilip kesinleşmiştir. Çekişmeli 907 ve 1768 nolu parseller tapu kayıt miktar fazlasıdır. Dayanılan tapu kayıtlarından birinin sınırı Cebel ve Manol; diğerinin ise Cebel, İstinadi Veyanoyani ve yol okumakta olup değişebilir sınırlı olduğundan 3402 Sayılı Yasanın 20/C maddesine göre yüzölçümü ile geçerlidir. Yörede orman kadastrosu davanın devamı sırasında yapılmıştır. Arazi kadastrosu sırasında öncesi bütün olan davalı parsellerin doğu, kuzey ve batısı Devlet Ormanı Çamlık olarak paftasına işaretlenmiştir. 907 parselin kuzeybatısındaki İzmir- Karaburun asfaltının 17/12/1966 tarihinde açıldığı bildirilmiştir. Yörede davanın devamı sırasında yapılan orman kadastrosu bu dava nedeniyle davalı taşınmazlar yönünden kesinleşmemiştir. 3402 Sayılı Yasanın 18. maddesi gereğince yasalar uyarınca devlete kalan taşınmazlar zilyetlikle kazanılamaz. 907 parselin 1370 m2'lik kısmının da kullanılmayan Cebel niteliğinde yer olduğu saptanmıştır.

Davacı Hazinenin tutunduğu ve Padişah Abdulhamit adına K.Evvel 1323 tarih 13 noda kayıtlı iken Mayıs 1340 tarih 7 noda Maliye Hazinesi adına tescil edilen 10.000 dönüm yüzölçümlü tapunun dava konusu parselleri de içine aldığı bilirkişinin 19/04/2005 tarihli krokisinden anlaşılmaktadır. Bu halde dahi, davalı taşınmazların zilyetlikle kazanılma olanağı bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca; gerçek kişilerin davasının reddi ile dava konusu 907 ve 1768 parsellerin Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle 907 parselin 5664 m2'lik bölümü ile 1768 sayılı parselin tamamının davacı gerçek kişiler adlarına tescile karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentde açıklanan nedenlerle; Davacı- karşılık davalı gerçek kişilerin temyiz itirazlarının REDDİNE,

2) 2. bendde açıklanan nedenlerle, Hazine ve Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden Orman Yönetimine iadesine 19/03/2007 günü oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu