Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 20. HUKUK DAIRESI


20. Hukuk Dairesi 2007/140 E., 2007/1463 K.

20. Hukuk Dairesi 2007/140 E., 2007/1463 K.
GÖREVLİ MAHKEMEGÖREVSİZLİK

6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 1235 ]
6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 4 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki deniz hukukuna ilişkin davada İstanbul Denizcilik İhtisas ile Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:

Dava, gemi kazasından doğan hasar için T.T.Y'nın 1235 v.d. maddeleri uyarınca kanuni rehin hakkı tanınması istemine ilişkindir.

6762 Sayılı Türk Ticaret Yasasında görev hususunu düzenleyen 4. maddesinde 20.04.2004 tarih 5136 Sayılı Yasa ile eklenen son fıkrada "iş durumunun gerekli kaldığı yerlerde H.S.Y.K.'nun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca bu yasanın dördüncü kitabında yeralan deniz hukukuna ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi H.S.Y.K tarafından belirlenir" hükmü yeralmaktadır.

T.T.Y.'nın eklenen metninden de anlaşıldığı gibi T.T.Y.'nın 4. kitabında yeralan 816 ila 1263 maddeleri arasında düzenlenen uyuşmazlıkların deniz hukukuna ilişkin olup, kurulması halinde Denizcilik İhtisas Mahkemesinde görülmesi hususu

tartışmasızdır.

Somut olayın T.T.Y.'nın 4. kitabında yeralan deniz hukukundan kaynaklandığı, olayın çözümünde temel ilişkiye bakılması gerektiği, temel ilişkinin de deniz hukukuna yönelik olduğu, Denizcilik İhsisas Mahkemesinin yasa ile kurulduğu anlaşılmakla, görevli mahkeme Denizcilik İhtisas Mahkemesidir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; H.Y.U.Y.'nın 25. ve 26. maddeleri gereğince İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/02/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu