Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 20. HUKUK DAIRESI


20. Hukuk Dairesi 2006/15201 E., 2007/60 K.

20. Hukuk Dairesi 2006/15201 E., 2007/60 K.
ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ

6831 S. ORMAN KANUNU [ Madde 11 ]
6831 S. ORMAN KANUNU [ Madde 17 ]
5304 S. KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKIND... [ Madde 14 ]
3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 45 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki orman kadastrosuna itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı, Alibeyli Köyünde zilyedliğinde bulunan taşınmazın, yörede 19.11.2003 tarihinde ilk kez yapılan ve 30.04.2004 tarihinde ilan edilen orman kadastrosu sırasında, kadastro komisyonu tarafından orman sınırları içine alındığını, işlemin iptali ile taşınmazın tamamının orman alanı dışına çıkarılmasını istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne, A=1770 m2'lik taşınmazın orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiş, hüküm davalı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, altı aylık süre içinde açılan orman kadastrosuna itiraz niteliğindedir.

1- Davaya konu taşınmaz, 2/B madde alanı olarak Hazine adına orman rejimi dışına çıkartıldığına göre; yasal hasım konumunda olan Hazinenin, davaya dahil edilip, taraf oluşturulduktan sonra davanın esası hakkında hüküm kurulmamış olması isabetsizdir.

2- Diğer taraftan, yapılan araştırma ve inceleme de yetersizdir. O halde, mahkemece, eski tarihli memleket haritası, hava fotoğrafları ve varsa amenajman planı ilgili yerlerden getirtilip, önceki bilirkişiler dışında bu konuda uzman serbest orman mühendisleri arasından seçilecek bir orman yüksek mühendisi ve bir fen elemanı aracılığıyla yeniden yapılacak inceleme ve keşifte, çekişmeli taşınmaz ile birlikte çevre araziye de uygulanmak suretiyle taşınmazın öncesinin bu belgelerde ne şekilde nitelendirildiği belirlenmeli; 3116, 4785 ve 5658 Sayılı Yasalar karşısındaki durumu saptanmalı; tapu ve zilyedlikle ormandan toprak kazanma olanağı sağlayan 3402 Sayılı Yasanın 45. maddesinin ilgili fıkraları, Anayasa Mahkemesinin 01.06.1988 gün ve 31/13 E.K.; 14.03.1989 gün ve 35/13 E.K. ve 13.06.1989 gün ve 7/25 E.K. sayılı kararları ile iptal edilmiş ve kalan fıkraları da 03.03.2005 gününde yürürlüğe giren 5304 Sayılı Yasanın 14. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan, bu yollarla ormandan yer kazanılamayacağı, öncesi orman olan bir yerin üzerindeki orman bitki örtüsü yokedilmiş olsa dahi, salt orman toprağının orman sayılan yer olduğu düşünülmeli; toprak yapısı, bitki örtüsü ve çevresi incelenmeli; orman kadastrosu kesinleşmediğine göre, fen ve uzman orman bilirkişiler eliyle yerine uygulanacak kesinleşmemiş tahdit haritası ile irtibatlı, taşınmazın konumunu gösteren orijinal-renkli (renkli fotokopi) memleket haritasının ölçeği kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de memleket haritası ölçeğine çevrildikten sonra, her iki harita komşu ve yakın komşu parselleri de içine alacak şekilde birbiri üzerine ablike edilmek suretiyle, çekişmeli taşınmazın konumunu çevre parsellerle birlikte haritalar üzerinde gösterecekleri ayrı renklerle işaretli ve bilirkişilerin onayını taşıyan, duraksamaya yer vermeyecek nitelikte kroki düzenlettirilmeli; yalnız büro incelemesine değil, uygulamaya ve araştırmaya dayalı, bilirkişilerin onayını taşıyan krokili bilimsel verileri bulunan yeterli rapor alınmalı;

6831 Sayılı Yasanın 17/2. maddesi koşulları olan taşınmaz orman içi açıklığı olup olmadığı, orman bütünlüğünü bozup bozmadığı araştırılmalı, davacının taşınmaz üzerinde 3-10 yıllık zilyetliği bulunduğu bildirildiğinden, taşınmazın orman sayılmayan yerlerden olsa bile Medeni Yasanın 713. ve 3402 Sayılı Kadastro Yasasının 14. maddesinde yazılı koşulları taşımayan daha açık bir ifade ile dava gününe göre kazandırıcı zamanaşımı sonucu davacı adına tescil olanağı sağlamayan zilyetliğin korunmaya değer ve 6831 Sayılı Yasanın 11/1. maddesinde yazılı orman kadastrosuna itiraz davası açması konusunda yeterli ve yasal bir zilyetlik olup olmadığı da tartışılıp, bundan sonra oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir. Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 15/01/2007 günü oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu