Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. HUKUK DAIRESI


2. Hukuk Dairesi 2008/8710 E., 2009/10983 K.

2. Hukuk Dairesi 2008/8710 E., 2009/10983 K.
BOŞANMA DAVASITERK

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 164 ]
4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 166 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 95 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı koca terk hukuki sebebine dayanarak boşanma davası açmış, mahkemece ilk celse davalının davayı kabul beyanına dayanılarak Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi gereğince tarafların boşanmalarına karar veril-miştir. Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi, ancak aynı yasanın 166. maddesine dayanılarak açılmış davalarda gerçekleşebilir. Türk Medeni Ka-nunu'nun 166. maddesine dayalı açılmış bir dava olmadığı ve usulüne uygun ıslah da bulunmadığı halde, Türk Medeni Kanunu'nun 184/3, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 95/2. maddelerince davalının davayı kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı gözetilmeden boşanmaya karar verilmesi doğru değildir.

Mahkemece taraflara delilleri için süre verilip, bildirdiklerinde toplanarak davanın Türk Medeni Kanunu'nun 164. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek sonucu uyarınca karar vermek gerekirken, yazılı şekilde Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi uyarınca hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 08.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu