Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. HUKUK DAIRESI


2. Hukuk Dairesi 1999/7635 E., 1999/9285 K.

2. Hukuk Dairesi 1999/7635 E., 1999/9285 K.
İSİM TASHİHİ
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Rıfat BEZENK'in 19/3/1996 tarihli dava dilekçesi ile anne adının Fatma olarak düzeltilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava irs ve nesebe ilişkin bir kayıt düzeltme davası olduğundan kayden sağ görünen Fatma BİKE'nin davaya dahil edilerek bir karar verilmesi gerekirken taraf teşkili tamamlanmadan davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi. 20/9/1999

UYAP Entegrasyonu