Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI


2. Ceza Dairesi 2009/42855 E., 2009/45875 K.

2. Ceza Dairesi 2009/42855 E., 2009/45875 K.
HIRSIZLIKHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIZAMANAŞIMI

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 231 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 223 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 102 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

1)-Sanıklar B... K... ve T.... K....’a atılı hırsızlık suçunun gerektirdiği cezanın miktar ve nev’i itibariyle tabi olduğu 765 sayılı TCK.nun 102/4. maddesine göre, hesaplanan beş yıllık zamanaşımının sanıkların sorgularının yapıldığı 17.06.2003 ve 26.12.2003 tarihleri ile inceleme tarihi arasında gerçekleştiği anlaşılmakla; hükmün BOZULMASINA,1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanıklar B... K... ve T.... K.... hakkında açılan kamu davalarının 5271 Sayılı CMK.nun 223/8. maddesi uyarınca istem gibi DÜŞÜRÜLMESİNE,

2)-Sanık O.... K.... hakkında hırsızlık suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Sanığın adli sicil kaydında gösterilen ve dosyada onaylı sureti bulunan E.... Sulh Ceza Mahkemesinin 28.02.2001 tarih, 2001/1-128 esas-karar sayılı ilamı ile hırsızlık suçundan verilen ve 2253 sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca ertelenen ve bir yıl deneme süresi öngörülen mahkumiyetinin deneme süresi içinde sanığın kasıtlı bir suç işleyip işlemediği ve dolayısıyla erteli mahkumiyetinin adli sicilden çıkarılma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak sonucuna göre, hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesi uyarınca; hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve sanık O.... K.... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 07.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu