Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI


2. Ceza Dairesi 2009/38439 E., 2010/1152 K.

2. Ceza Dairesi 2009/38439 E., 2010/1152 K.
BİLİRKİŞİNİN REDDİHÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 231 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 22 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 69 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 523 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı CMK.nun 231/6. maddesinin (a) bendinde yazılı "kasıtlı bir suçtan mahkum olmama" koşulunun bulunmaması nedeniyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede;

Katılan kurumun 17.2.2005 tarihli yazısında kaçak elektrik bedelinin 27.5.2002 tarihinde ödendiğini bildirmesi ve bu ödemenin sanık hakkında 17.4.2002 tarihinde düzenlenen tutanakla ilgili olması karşısında yargılama konusu eylemin suç tarihinin 3.10.2002 olduğu düşünüldüğünde sanık lehine 765 sayılı TCK.nun 523.maddesi ile indirim yapılamayacağının gözetilmemesi karşı temyiz olmadığı için bozma nedeni yapılmamış, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak;

5271 sayılı CYY.nın 69/1.maddesi uyarınca hakimin reddin gerektiren nedenler bilirkişiler hakkında da geçerlidir.Aynı yasanın 22.maddesinde ise hakimin davaya bakamayacağı durumlar düzenlenmiştir.CYY.nın 22.maddesinin 1.fıkrasının (h) bendi uyarınca bir davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olan hakim bu davada hakim olarak görev yapamayacağı gibi, bir davada tanık olarak dinlenen kişide aynı davada bilirkişilik yapamayacaktır. Tüm bu düzenlemeler karşısında, mahkemece 10.2.2004 tarihli duruşmada tanık olarak dinlenen M... E... S...'ın aynı davada bilirkişi sıfatıyla verdiği 20.3.20043 tarihli raporu hükme dayanak yapılarak CYY.nın 69.ve 22.maddelerine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 25.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu