Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI


2. Ceza Dairesi 2009/2196 E., 2010/3901 K.

2. Ceza Dairesi 2009/2196 E., 2010/3901 K.
AKIL HASTALIĞIEKSİK İNCELEME İLE KURULAN HÜKÜMHAKARET SUÇU

5219 S. ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ... [ Madde 3 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 41 ]
1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 305 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Yüzüne karşı verilen kararda temyiz süresinin başlangıç tarihi gösterilmediği gibi, temyiz süresinin son günü olan 27.11.2007 tarihinde bir gün süre ile istirahatlı olduğu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporundan anlaşılan sanık müdafii temyiz süresini kusuru olmaksızın geçirdiğinden 5271 sayılı CMK.nun 41. ve devamı maddeleri uyarınca eski hale getirme isteminin kabulü ile 28.11.2007 tarihli temyiz isteminin yasal süresinde olduğuna karar verilip ve temyiz isteminin reddine ilişkin 17.12.2007 tarihli ek karar kaldırılmak suretiyle sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz istemleri üzerine yapılan incelemede:

1)-Sanık hakkında tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından hükmolunan cezaların miktar ve türüne göre hükmün; 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 Sayılı Kanunun 3-B maddesi ile değişik 1412 Sayılı CMUK’nun 305/1.maddesi gereğince hüküm tarihine göre, temyizi mümkün olmadığından sanık müdafii ve katılan vekilinin bu suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin aynı kanunun 317.maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,

2)-Sanık müdafii ve katılan vekilinin hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Dosya içeriğine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

A)-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığının 29.09.2006 tarihli raporunda: M. Depresyon tanısı ile tedavi gördüğü belirtilen sanığın suç tarihinde akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı ve fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı hususu adli Tıp Kurumundan rapor alınarak araştırılmadan eksik kavuşturma ile cezalandırılmasına karar verilmesi,

b)-Soruşturma aşamasında beyanları alınan ve olay hakkında bilgileri bulunan tanıklar A.. Ç.. ve E.. T.. dinlenmeden eksik kovuşturma ile yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,

C)-Kabule göre de:

Aa)-Sanığın katılanın dışarıda park halinde bulunan arabasının üzerine hakaret içeren sözlerin yazılı olduğu kağıdı koyması şeklindeki eyleminde, hakaret suçunun alenen işlenip işlenmediğinin araştırılıp tartışılmaması,

bb)-Sanık müdafiinin 09.07.2007 tarihli dilekçesi ve 20.11.2007 tarihli celsedeki, lehe olan kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin istemi, 5237 Sayılı TCK.nun 62. maddesinin uygulanmasını da içerdiği halde, bu hususta olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 15.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu