Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI


2. Ceza Dairesi 2009/1153 E., 2010/1265 K.

2. Ceza Dairesi 2009/1153 E., 2010/1265 K.
KAMU DAVASINA KATILMAKANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKIMAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 233 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 234 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 260 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 43 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Müşteki kurum vekilinin sanıklar hakkında açılan davadan çağrı kağıdı ile haberdar edilmemesi karşısında, katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olan kurumun 5271 Sayılı CMK.nun 260/1 maddesi uyarınca yasa yollarına başvurma hakkı bulunduğundan, müşteki vekilinin hükmü temyize yetkisi bulunduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Kovuşturma evresinde sanıklar hakkında açılan davanın duruşmasından çağrı kağıdı ile haberdar edilmeyen müşteki kurumun 5271 Sayılı CMK.nun 234. maddesi uyarınca davaya katılma hakkı bulunduğundan, 5271 sayılı CMK.nun 233/1-2 ve 43/2 maddeleri uyarınca müşteki vekiline telefonla çağrı yapılabilecek ise de, bu halde çağrı kağıdına bağlanan sonuçlar uygulanamayacağından, müşteki kurum vekili çağrı kağıdı ile duruşmaya çağrılarak aynı kanunun 238/2 maddesi uyarınca davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması ve davaya katılma istemesi halinde bu hususta olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 26/01/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu