Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI


2. Ceza Dairesi 2008/37130 E., 2009/42908 K.

2. Ceza Dairesi 2008/37130 E., 2009/42908 K.
CEZALARIN ERTELENMESİKAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 51 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

I- Sanığa ait değirmende “

“aktif sayaç devre dışı bırakılarak, reaktif sayaçtan elektrik kullanmak suretiyle kaçak elektrik kullanıldığına”

” dair tutanak tutulması, sanık müdafiinin sayacın katılan kurum görevlileri tarafından bağlandığını savunması, suç tutanağında reaktif sayaç olarak belirtilen 130154 seri numaralı sayacın, dosya içerisinde bulunan ve 02.11.2004-02.02.2006 tarihlerini kapsayan tüketim föylerinde aktif enerji tüketimini kaydeden sayaç olarak görünmesi karşısında; suç tutanağı ile föyler arasındaki çelişkinin neden kaynaklandığı, aktif ve reaktif sayaçların hangi tarihte bağlandığı hususları katılan kurumdan sorulup varsa bunlara dair belgeler de getirtilerek, iddia edildiği gibi hatalı bir bağlantı bulunup bulunmadığı kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edildikten sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme sonucu, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

II- Kabule göre de;

1- Keşifte dinlenen savunma tanıklarının, tutanağa konu değirmenin sadece sonbaharda 20-25 gün çalıştığını ifade etmeleri karşısında; değirmenin çalışma süresi konusunda zabıta araştırması da yaptırılarak, kaçak kulanım süresi belirlenip, keşifte tespit edilen elektrikli cihazların, yöresel şartlar göz önüne alınarak normal kullanımlarına göre tüketebileceği elektrik miktarı ve bedelinin hesaplanması gerektiği gözetilmeden, bilirkişi tarafında gerekçesiz olarak kaçak kullanım süresi 120 gün kabul edilerek yapılan hesaplama sonucu bulunan kaçak kullanım bedeli esas alınarak, meydana gelen zararın ağırlığı gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşılarak temel cezanın belirlenmesi,

2- Daha önce üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olan ve 01.07.1921 doğumlu olup suç tarihinde 65 yaşını tamamlayan sanık hakkında hükmolunan 2 yıl 1 ay hapis cezasının TCK’ nın 51/1. maddesi gereğince ertelenmesinin mümkün olduğu gözetilerek, suçu işledikten sonra yargılama sürecinde pişmanlık gösterip göstermediği dikkate alınıp tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda oluşan kanaat değerlendirilerek cezasının ertelenip ertelenmeyeceğine karar verilmesi gerekirken, cezanın miktarı dikkate alınarak ertelenmemesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 17/11/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu