Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI


2. Ceza Dairesi 2008/36300 E., 2009/43541 K.

2. Ceza Dairesi 2008/36300 E., 2009/43541 K.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 231 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dosya içeriğine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1)-Sanık H... B...’in B.... Sulh Ceza Mahkemesinin 02.10.2003 tarih ve 2003/253-260 esas karar sayılı ilamı ile verilen önceki mahkumiyetinin ceza kararnamesi ile verilmesi nedeniyle tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,

2)-Sanık H... B....’e B.... Sulh Ceza Mahkemesinin 02.10.2003 tarih ve 2003/253-260 esas karar sayılı ilamı ile verilen mahkumiyetinin ceza kararnamesi ile verildiği, sanık O... A...’nın B... Sulh Ceza Mahkemesinin 18.02.2003 tarih, 2003/350-56 esas karar sayılı ilamı ile verilen mahkumiyetinin ise 2253 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca ertelendiği ve bu maddede öngörülen deneme süresinin geçtiği gözetilerek hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesi uyarınca; hükmolunan cezaların tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 23.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu