Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI


2. Ceza Dairesi 2008/32723 E., 2009/39449 K.

2. Ceza Dairesi 2008/32723 E., 2009/39449 K.
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİHAPİS CEZASININ ERTELENMESİHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASILEHE KANUN UYGULAMASI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 51 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 231 ]
"İçtihat Metni"

Dosya İncelenerek gereği düşünüldü:

1-

Temyiz isteminin reddine dair, 28.03.2008 gün ve 2007/567-

2008/116 sayılı ek kararda bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik

mağdur vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair ek

kararın istem gibi ONANMASINA,

2-

Sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinin 10. fıkrasında denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceği şeklindeki hüküm ile 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesinin 3. fıkrasındaki, cezası ertelenen hükümlü hakkında bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak üzere bir denetim süresi belirlenir hükmü ve aynı maddenin 8. fıkrasında da denetim süresi yü-kümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde ceza infaz edilmiş sayılır, hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu davanın düşürülmesi ile tüm hukuki sonuçlarını ortadan kaldırma olanağı tanıdığından erteleme hükümlerinden daha lehe olduğu gözetilmeden, sanığın sosyo-ekonomik durumu dikkate alındığında TCK'nın 51. maddesine göre hükmedilmesî gereken denetim süresi daha kısa olduğundan ertelemenin sanık lehine sonuç doğuracağı şeklindeki gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 21.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu