Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI


2. Ceza Dairesi 2006/9817 E., 2007/7242 K.

2. Ceza Dairesi 2006/9817 E., 2007/7242 K.
SANIĞA ZORUNLU MÜDAFİ ATANMASI

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 150 ]
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Ayrıntıları Yargıtay CGK'nın 26.12.2006 tarih 2006/8-317 Esas ve 2006/319 sayılı Kararında belirttiği üzere, 19.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa'nın 21. maddesi ile 5271 sayılı Yasa'nın 150/3. maddesinde yapılan değişiklik ile daha önce üst sınırı 5 yıl olan hapis cezası gerektiren suçlarda sanıklar için zorunlu müdafii atanması öngörülmüş iken, yapılan değişiklik ile bu zorunluluk alt sınırı 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlarla sınırlandırılmış bulunmasına, Yargıtay Ceza Dairelerinin de istikrarlı uygulamalarının bu yönde bulunmasına, yargılama yasalarının derhal uygulanması gerekmesine göre, sanık hakkında zorunlu müdafii atanması koşulları artık ortadan kalkmıştır. Kaldı ki, sanığın savunması 1412 sayılı CMUK'nın yürürlükte bulunduğu tarihte alınmış olup, 5320 sayılı Yasa'nın 4/2. maddesine göre de CMK'nın yürürlüğe girmesinden önce yapılmış işlemlerin hukuken geçerliliklerini devam ettireceklerinin belirtilmesi karşısında, tebliğnamenin bu yönde bozma isteyen görüşüne iştirak olunmamıştır.

Gereği görüşülüp düşünüldü.

Sanığın temyiz itirazları, oluşa, yapılan yargılamaya, toplanan delillere, gerekçeye ve takdire göre yerinde görülmemiş olduğundan, reddiyle hükmün (ONANMASINA), 17.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu