Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 19. HUKUK DAIRESI


19. Hukuk Dairesi 2009/9924 E., 2009/11209 K.

19. Hukuk Dairesi 2009/9924 E., 2009/11209 K.
İFLASA TABİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 43 ]
6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 610 ]
"İçtihat Metni"

Davacı vekili, davalı aleyhine başlatılan haciz yoluyla takibin İİK.nun 43.maddesine göre iflasa çevrildiğini, davalının takibe itiraz ettiğini, itirazın haksız olduğunu ileri sürerek davalı şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, takip konusu poliçede keşideci imzası bulunmadığını, poliçenin Almanya’da takip edilbileceğini, lehtar şirketin Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için BDDK’da izin alması gerektiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre poliçe üzerinde davalının kabul beyanı bulunduğu, takip konusu poliçenin Türk ve Alman Hukukuna göre geçerli olduğu, davalının depo emrine konu borcu ödemediği gerekçesiyle davalı şirketin iflasına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İflas yoluyla takip poliçeye dayanmaktadır. 07.08.2006 keşide tarihli poliçenin vadesi 17.01.2007’dir.Davacı alacaklı poliçenin yetkili hamili, davalı ise poliçede muhataptır. Muhatabın poliçe bedelinden sorumlu tutulabilmesi için poliçeyi kabul etmiş olması gerekir. (TTK.m.610). Poliçeyi muhatap olan davalının kabul ettiği mahkemece tespit edilmiştir. Bu durumda davalı muhatap poliçe bedelinden sorumludur. Ancak iflas yoluyla takip yapan yetkili hamil factoring şirketidir.10.10.2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22.maddesine göre factoring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları satın alamazlar veya tahsilini üstlenmezler. (Yürürlükten Kaldırılan Yönetmeliğin 8.maddesinde de aynı yönde düzenleme vardı).

Mahkemece anılan hüküm gözetilerek davacı hamil factoring şirketinin poliçedeki muhatap hakkında takip yapıp yapamayacağı üzerinde durulup varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 25.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu