Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 19. HUKUK DAIRESI


19. Hukuk Dairesi 2009/5384 E., 2009/5262 K.

19. Hukuk Dairesi 2009/5384 E., 2009/5262 K.
İHTİYATİ HACİZİPOTEKKEFALET

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 257 ]
818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 487 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki ihtiyati haciz talebinin incelenmesi sonunda, kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde ihtiyati haciz isteyen vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili banka ile Aytekin arasındaki genel kredi sözleşmesi uyarınca kullandırılan kredinin ödenmemesi nedeniyle hesabın kat edildiğini belirterek asıl borçlu ve müteselsil kefil hakkında ihtiyati haciz isteminde bulunmuştur.

Mahkemece, dosya içeriğindeki belgelerden borca karşılık olarak Zühre'ye ait taşınmaza ipotek konulduğu anlaşıldığından ihtiyatı haciz isteminin reddine karar verilmiş, hüküm ihtiyati haciz isteyen vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, özellikle kredi müşterisi Aytekin'in borcunun ipotekle güvence altına alınmış olmasına göre, ihtiyati haciz isteyen vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2) İcra ve İflas Kanunu'nun 257. maddesi uyarınca, alacağın rehinle temin edilmesi halinde borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı verilemez. Aleyhine ihtiyati haciz istenenlerden Zühre kredi sözleşmesinin kefili olup, Borçlar Kanunu'nun 487. maddesi uyarınca, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile aleyhine ihtiyati haciz istenmesine bir engel bulunmamaktadır. Ancak, ipoteğin kefaletin teminatı olarak düzenlenmesi durumunda kefil hakkında ihtiyati haciz istenemez. Mahkemece bu ilkeler doğrultusunda, dosya içeriğindeki belgelere göre, kefalet borcunun teminatı olarak ipotek verilmediği dikkate alınmak suretiyle kefil hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ihtiyati haciz isteminin reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: İhtiyati haciz isteyen vekilinin yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle temyiz itirazının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 03.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu