Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 19. HUKUK DAIRESI


19. Hukuk Dairesi 2009/10916 E., 2009/11216 K.

19. Hukuk Dairesi 2009/10916 E., 2009/11216 K.
İFLAS KARARININ TEBLİĞİ VE İLANIİFLAS YOLİYLE TAKİP

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 158 ]
2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 166 ]
2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 173 ]
"İçtihat Metni"

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketten 30.03.2009 vadeli 200.000 TL bedelli bir bonodan dolayı alacaklı olduğunu, bono bedelinin vadesinde ödenmemesi üzerine davalı aleyhine kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takibe geçildiğini, davalının takibe itiraz etmediğini ve takibin kesinleştiğini ileri sürerek davalı şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı şirket temsilcisi ve vekili müvekkili şirketin takip konusu borcu ödeyecek gücü bulunmadığını, depo emri tebliğine gerek olmadığını beyan etmişlerdir.

Mahkemece davalının takibe itiraz etmediği, ilanları yapıldığı ve iflas avansının depo edildiği, davalının borcun ödenmeyeceğini beyan ettiği gerekçesiyle davalı şirketin iflasına karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takibin itirazsız kesinleşmesi halinde iflas talebi İİK.’nun 166. maddesi uyarınca ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren 15 gün için diğer alacaklıların davaya müdahale veya itirazda bulunmaması halinde mahkemece borçluya İİK.’nun 158. maddesi uyarınca depo emri çıkarılır. (İİK. m. 173) Depo emri borçluya veya iflas davasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dava vicahta devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde tebliğ edilir. Depo emrini alan borçlunun depo emrinde öngörülen sürede borcunu ödememesi veya karar verilmeden önce ödeme yaptığına ilişkin resmi bir belge sunmaması halinde iflasına karar verilir. Kural bu olmakla birlikte borçlu şirket vekili ve temsilcisi davalı şirketin takip konusu borcu ödeyecek mali güçleri bulunmadığını beyan ettikleri için borçlu şirkete ayrıca depo emri tebliğine gerek bulunmamaktadır. Mahkemece davalı şirket vekili ve temsilcisinin duruşmadaki beyanına dayanarak İİK.’nun 158. maddesinde öngörülen 7 günlük depo kararı verilmeden davalı şirketin iflasına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, 25.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu