Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI


18. Hukuk Dairesi 2009/6369 E., 2010/315 K.

18. Hukuk Dairesi 2009/6369 E., 2010/315 K.
EL ATMANIN ÖNLENMESİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde, el atmanın önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan ve duruşma istemi pul yokluğu nedeniyle reddedildikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının yazlık konutunun önünde site dışına çıkmasını ve sahile inmesini sağlayan yol ve kapı var iken davalıların, bu yol ve kapının kapatılması için girişimlerinin olduğunu, bunun davacı tarafta huzursuzluk yarattığını, müvekkilinin kullandığı kapının kapatılması halinde başkaca geçiş yollarının bulunmadığını ileri sürerek, bilirkişi raporunda A harfi ile işaretli kapıyı kullanmalarının usul ve yasaya uygun olduğuna ve davalıların bu kapıyı kapatmak ve site içi yollarına çiçek yada sebze ekmek suretiyle yaptıkları müdahalenin önlenmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporundan; davaya konu sitenin tapuda tescilli vaziyet planına uygun inşa edilmediği, bahçe düzenlemesini gösterir peyzaj projesinin olmadığı, davaya konu kapının vaziyet planın da yer almadığı anlaşıldığından, mahkemece davacının, vaziyet planında yeralmayan ve sonradan açılan kapının kullanımını engelleyen davalıların müdahalelerinin önlenmesi isteminin reddinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak; davacının bağımsız bölümünden site içi ve dışına çıkışını sağlayacak diğer yolların site içinde kooperatif tarafından yapılan düzenlemeler ile daraltılıp, bazı bağımsız bölümlerin bahçesine dahil edildiği yolundaki iddası, bilirkişi kurulu tarafından ayrıntılı olarak incelenip, davalıların bu yollara müdahaleleri olup olmadığı yolunda görüş bildirilen ek rapor alınmadan eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 21.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu