Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI


18. Hukuk Dairesi 2009/4584 E., 2009/11559 K.

18. Hukuk Dairesi 2009/4584 E., 2009/11559 K.
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Mahkemece yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapor hüküm kurmaya yeterli değildir.

Şöyle ki;

1-Hükme esas alınan birinci bilirkişi kurulu raporunda somut emsal olarak incelenen Doğanbey Mah. 4443 ada 6 parselin üzerinde tapu kaydına göre ev bulunmakta olup, evin satış tarihindeki nitelikleri belirlenip o tarihteki Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyet cetvelindeki sınıfına göre değeri bulunup (yıpranma payı düşüldükten sonra) bu değerin toplam satış değerinden indirimi yapılarak somut emsalin m2 satış değerinin belirlenmesi gerekirken satış bedelinin yalnızca zemine ait olduğunun kabulü ile emsal m2 değerlerinin hesaplanarak hüküm kurulması,

2-Dava konusu taşınmaz üzerinde konut olarak kullanılan tek katlı yığma yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Cetveline göre 3. sınıf A grubu yapı olup, değerinin 399 TL/m2 itibariyle belirlenmesi gerekirken 2.sınıf A grubu ve değerinin 178TL/m2 üzerinden hesaplanarak düşük değer belirlenmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 08.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu