Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI


18. Hukuk Dairesi 2009/13665 E., 2010/609 K.

18. Hukuk Dairesi 2009/13665 E., 2010/609 K.
KAYDIN KAPATILMASI VE YENİDEN AÇILMASI

5490 S. NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU [ Madde 14 ]
"İçtihat Metni"

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının İnebolu Nüfus Müdürlüğündeki ana kayıtta Surat olarak kayıtlı soyadının Sürat olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Nüfus Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının, ilk kaydının yapıldığı İnebolu nüfus kütüğünde soyadının "Surat" olarak kayıtlı olduğunu, daha sonra İstanbul Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğüne nakil yaptırdığını, buradaki kayıtlarda soyadının "Sürat" olarak geçtiğini, İnebolu'daki kaydında "Surat" olan soyadının "Sürat" olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davacının İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki nüfus kaydında "Surat" olan soyadının "Sürat" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden; davacının, K…

… İli İ…

…İlçesi Ç…

… Köyü Cilt no:…

…Hane no:…

…'de soyadının Surat olarak kayıtlı olduğu, nakil ile İ…

…İli B…

…İlçesi Z…

…Mahallesi Cilt no:…

… Hane no:…

…ya gitmekle İ…

…İlçesindeki kaydının kapatıldığı ve yeni kaydında soyadının Sürat olarak yazıldığı, yer değiştirme tutanağında soyadının Sürat olarak belirtildiği anlaşılmaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 14. maddesinde; "Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. Kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır. Kaydın açılmasından sonra kişisel durumda meydana gelmiş olan olaylar kişinin kaydına işlenir." hükmü yer almaktadır. Davacının düzeltilmesini istediği soyadı kapalı kayıt olan İnebolu'daki nüfus kaydında yazılı olan soyadı olup kapalı kayıt üzerinde herhangi bir düzeltme yapılamayacağından bu yöndeki istemin reddi gerektiği gibi mahkemece düzeltmenin istem olmadığı halde ve Bakırköy'deki soyadı zaten Sürat olduğu da gözardı edilerek B…

… İlçesi Z…

… M…

…Cilt no:…

… Hane no:…

…'da Surat olan soyadının Sürat olarak düzeltilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 25.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu