Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI


18. Hukuk Dairesi 2009/13368 E., 2010/709 K.

18. Hukuk Dairesi 2009/13368 E., 2010/709 K.
KISMEN KAMULAŞTIRMA

2942 S. KAMULAŞTIRMA KANUNU [ Madde 11 ]
2942 S. KAMULAŞTIRMA KANUNU [ Madde 12 ]
2942 S. KAMULAŞTIRMA KANUNU [ Madde 22 ]
2942 S. KAMULAŞTIRMA KANUNU [ Madde 23 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin 29.700 YTL olduğunun tespiti; bu miktarın 12.04.2007 tarihinden itibaren faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava, baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz malların kamulaştırma bedelinin 29.700 YTL olarak tespiti ve tespit edilen bu miktarın 12.04.2007 tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsili istemine ilişkindir.

Davada uygulanması gereken Kamulaştırma Yasası'nın 12.maddesinin altıncı fıkrasında "Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulması, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması hallerinde, sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine kamulaştırmaya tabi tutulur. Bu hususları düzenleyen yönetmelik, Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca; İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Tarım Ve Orman, Köyişleri ve Kooperatifler bakanlıklarının görüşü de alınmak suretiyle hazırlanır" hükmüne yer verilmiş, bu yasa kapsamında hazırlanan "Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik" de 06.08.1995 günlü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamulaştırma Yasası'nın 12.maddesinin altıncı fıkrası ile yukarda sözü edilen yönetmeliğin 4 ve devamı maddeleri hükmü uyarınca; kamulaştırma işleminin sona erdirildiğinin taşınmazın bulunduğu yerde ilan edilip, ilanın indirilmesinden itibaren 1 yıl içersinde tüm paydaşlarca kamulaştırmayı yapan idareye dilekçeyle baraj kamulaştırmasına mücavir taşınmazın kamulaştırılması için müracaatta bulunulmalıdır. Yapılan bu müracaat karşısında kamulaştırmayı yapan idarece bu taleple ilgili görüşde alındıktan sonra, il dahilinde görev yapmak üzere valinin veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında İçişleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskan, Tarım, Orman ve Köyişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı il temsilcileri ile kamulaştırmayı yapan idarece görevlendirilecek bir yetkilinin başkanlığında "Baraj Mücavir Alanlarının Kamulaştırılmasını İnceleme Komisyonu" adı altında bir komisyon oluşturulmalıdır. Sözü edilen komisyon müracaatların kendisine intikalinden itibaren 10 gün içersinde toplanmalı ve talepleri inceleyerek 30 gün içersinde taşınmazın kamulaştırılmasına gerek olmadığına yada kamulaştırılması gerektiğine karar vermeli, bu kararını da bir tutanakla tespit etmesi gerekmektedir.

Mahkemece, yukarda sözü edilen yasa ve yönetmelik hükümlerinde belirtilen prosedürün uygulanıp uygulanmadığı, kamulaştırma işleminin sona erdirildiğinin ilan edilip ilanın indirilmesinden itibaren 1 yıl içinde tüm paydaşlarca kamulaştırmayı yapan idareye başvuru olup olmadığı araştırılmadan eksik incelemeyle davanın kabulü şeklinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 26.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu