Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI

18. Hukuk Dairesi         2009/12423 E.  ,  2010/208 K.PROJEYE AYKIRILIĞIN YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE GİDERİLMESİ YÖNETİM PLANININ KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYICILIĞIBALKONUN BAĞIMSIZ BÖLÜME KATILMASIKAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 19KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 28
"İçtihat Metni"Dava dilekçesinde, projeye aykırı olarak kapatılıp bağımsız bölüme dahil edilen balkonların projesine uygun haline getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dava dilekçesinde; davalıların malik oldukları dairelerin balkonlarını kapatmak suretiyle bağımsız bölümlerine kattıklarını, bu durumun onaylı mimari projeye aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek sözkonusu projeye aykırılıkların eski hale getirilmesini ve kal'ini, elatmanın önlenmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; Bu davanın 14.11.2005 tarihinde harcı yatırılarak açıldığı, 23.10.2007 günü karara çıktığı, anataşınmazın yönetim planının 36.maddesinde 29.05.2009 günü henüz karar kesinleşmezden önce yapılan değişiklikle her kat malikinin izne gerek olmadan kendi bağımsız bölümlerindeki balkonlarını camla katlanır sistem, PVC, alüminyum doğrama ile kapatarak balkonlarını bağımsız bölümlerine katabilecekleri, mutfak balkonlarını bu sistemlerle kapatıp ara duvarları kaldırabilecekleri öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 28.maddesine göre yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Mahkemece bu durum dikkate alınarak toplanan deliller doğrultusunda konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden kararın bozulması icap etmektedir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu