Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI


18. Hukuk Dairesi 2008/13438 E., 2009/815 K.

18. Hukuk Dairesi 2008/13438 E., 2009/815 K.
ANATAŞINMAZ GİDERLERİNDEN SORUMLULUKDAVA HAKKIKAT MÜLKİYETİ

634 S. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [ Madde 20 ]
634 S. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [ Madde 22 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde, aidat alacağının tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali ve takibin devamı istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının apartmanda üç bağımsız bölümün sahibi olduğunu, bu dairelere ait ortak gider ve aidat borçlarını ödemediğini, bu nedenle hakkında icra takibine başlanıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini, söz konusu borcun icra inkar tazminatı ve faizi ile birlikte tahsilini istemiş, mahkemece itirazın iptaline, takibin devamına karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, tapu kaydı içeriğinden davalının dava konusu edilen bağımsız bölümlerden herhangi birinde malik olmadığı anlaşılmıştır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 20. maddesine göre kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça anataşınmazın ortak gider ve aidatı ile ilgili giderlere, giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Aynı Yasa'nın 22.maddesinde de kat malikinin 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Mahkemece davalının öncelikle hakkında icra takibinin yapıldığı tarihte Yasanın yukarıda değinilen 22. maddesinde açıklandığı şekilde anataşınmazın bağımsız bölümlerden herhangi bir sebebe dayanarak devamlı bir suretle yararlanıp yararlanmadığı saptanıp, sorumluluğu tespit edildikten sonra işin esasına girilip toplanacak deliller doğrultusunda karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz araştırma sonucunda davanın kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 09.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu