Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI


18. Hukuk Dairesi 2008/11616 E., 2009/2662 K.

18. Hukuk Dairesi 2008/11616 E., 2009/2662 K.
ASKERİ ÖĞRENCİFAİZÖĞRENİM MASRAFLARI

926 S. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU [ Madde 112 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde, eğitim ve öğretim giderinden kaynaklanan 42.691.550.000 TL alacağın sarf tarihinden itibaren faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, 30.08.1999 tarihinde orduya katılan davalının firarda olması nedeniyle 24.01.2002 tarihinde ilişiğinin kesildiğini, bu nedenle kalan mecburi hizmetine karşılık gelen 42.691.550.000 TL alacağın sarf tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsilini istemiş, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davalının kalan mecburi hizmetine karşılık gelen borcu ve borcun sarf tarihinden itibaren subay nasbedilinceye kadar işlemiş faizi belirlenmiş, mahkemece de belirlenen bu alacağın ilişik kesme tarihi olan 24.01.2002 tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelerden, yükümlü Çiğdem'in 1995-1999 tarihleri arasında Harp Okulu'nda eğitim gördükten sonra 30.08.1999 tarihinde subay nasbedildiği ve 24.01.2002 tarihinde firarda olması nedeniyle ilişiğinin kesildiği anlaşılmıştır. Yükümlü subay nasbedildikten sonra ordudan ayrıldığından hakkında uygulanması gereken 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası'nın 112. maddesine 4861 sayılı Yasa'nın 7. ve 4917 sayılı Yasa'nın 5. maddeleri uyarınca eklenen ek fıkraya göre; yükümlünün öğretim, eğitim ve yetiştirme masraflarının yükümlülük süresinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte ödemesi gerekecektir. Faizin başlangıç tarihinin ise, Milli Savunma Bakanlıgı'nca hazırlanan 17.12.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenmesi gerekir.

Sözü edilen yönetmeliğin 6. maddesinin (b) bendinde "masrafların yapıldığı yıl esas alınarak ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği tarihe kadar kanuni faizi hesaplanarak tazminat hesabı yapılır" hükmü yer almaktadır. Bu sebeple, davacı dava dilekçesinde, yükümlüye yapılan masraflardan kalan mecburi hizmetine karşılık gelen miktarı ve bu miktara sarf tarihlerinden ilişik kesme tarihine kadar işlemiş faizini de istediğine göre; mahkemece, yukarıda sözü edilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde masrafların yapıldığı yıldan itibaren dava tarihine kadar işlemiş faizin bilirkişiye hesap ettirilip hüküm altına alınması gerekirken, sadece subay nasbedilinceye kadar faiz hesabı yapan bilirkişi raporuna göre hüküm tesis edilmek suretiyle eksik faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davalı tarafa iadesine, 16.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu