Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI


18. Hukuk Dairesi 2006/7836 E., 2006/8811 K.

18. Hukuk Dairesi 2006/7836 E., 2006/8811 K.
NÜFUS DAVALARI

5490 S. NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU [ Madde 36 ]
1587 S. NÜFUS KANUNU (MÜLGA) [ Madde 46 ]
"İçtihat Metni"

Davacı H.. A.., E.. A..r ve H.. A..r'a velayeten anne Ş.. A... ve baba Y.. A.. ile Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Midyat Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 5/5/2006 günlü ve 2006/10 E.-151 K. sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 13/6/2006 gün ve Hukuk-2006/200002 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dava, davacıların çocukları olan Hasan, Emine ve Hacire'nin doğum tarihlerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece nüfusta 1/2/1990 doğumlu olan Hasan'ın doğum tarihini 1/2/1987, nüfusta 15/3/1995 doğumlu olan Hacire'nin ay ve gün baki kalmak kaydıyla 1990, nüfusta 15/3/1995 doğumlu olan Emine'nin 15/3/1988 doğumlu olarak nüfus kayıtlarının düzeltilmesine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden yaşının düzeltilmesine karar verilen Hasan Alkışlar'ın Midyat Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/11/2003 gün ve 2003/290 E.-381 K sayılı kararı ile doğum tarihinin 1/2/1994 iken 1/2/1990 olarak düzeltilmesine karar verildiği ve kesinleşip nüfusa işlendiği anlaşılmıştır.

Dava tarihinde yürürlükte bulunan 1587 sayılı Nüfus Kanununun 46. maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile halen yürürlükte bulunan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. maddesinin l/b bendinde, yaş düzeltme davalarının ancak bir kez açılabileceği ve düzeltilebileceği öngörülmüştür. Açıklanan nedenlerle Hasan Alkışlar hakkında ikinci kez açılan yaş düzeltme davasının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yolunda hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 7/11/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu