Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI


18. Hukuk Dairesi 2001/704 E., 2001/1341 K.

18. Hukuk Dairesi 2001/704 E., 2001/1341 K.
YAŞ TASHİHİ
"İçtihat Metni"

Davacı Serhan Şahin ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 30/5/2000 günlü ve 2000/268-399 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C.?Başsavcılığının 8/1/2000 gün ve Hukuk 179522 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı Serhan Şahin'in 1/8/1981 olan doğum tarihi 1/8/1984 olarak düzeltilmiş ise de; adı geçen kişi nüfusa 29/6/1982 tarihinde tescil edilmiştir. Bir şahsın doğmadan nüfusa tescili söz konusu olamayacağından, bu şekilde düzeltme, nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir.

Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltma yapılmasına karar verirken, bu kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemek ve hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek zorunda olup, bu hususa uyulmaması usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılğına gönderilmesine, 19/2/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu