Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 17. HUKUK DAIRESI


17. Hukuk Dairesi 2007/3622 E., 2008/253 K.

17. Hukuk Dairesi 2007/3622 E., 2008/253 K.
MADDİ TAZMİNATUZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 275 ]
2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 104 ]
6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 1301 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda: Davanın kabulüne ilişkin (Adana Altıncı Asliye Hukuk Mahkemesi)'nden verilen 13.06.2006 gün ve 2005/330-2006/160 sayılı hükmün duruşma yapılması isteğiyle Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu tespit edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline ait araçta meydana gelen 24.167.24 YTL hasar bedelinden 5.000.00 YTL'nin davalı aracın trafik sigortasından tahsil edildiğini, davalı araç sürücüsünün olayda tam kusurlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 15.000.00 YTL'nin olay tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı S... Turizm Taşıma Seyahat A.Ş. vekili, kusuru, hasarı tespit bilirkişi raporunu kabul etmediğini, aracın tescile tabi olduğu ülkede edeceği değerin nazara alınmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı Faruk duruşmalara gelmediği gibi, davaya yazılı olarak da cevap vermemiştir.

Mahkemece, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile 15.000.00 YTL tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı Faruk ile S... Turizm Taşıma Seyahat A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-

Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya

içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur

oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı

Faruk ile davalı S... Turizm Taşıma Seyahat A.Ş. vekilinin aşağıdaki bendin

kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-

Davacı tarafından yaptırılan Adana Üçüncü Sulh Hukuk Mahke

mesinin 2005/200 Değişik iş sayılı dosyasında makine mühendisi bilirkişi

Mahmut'tan alınan 24.08.2005 tarihli raporda, yabancı plakalı davacı aracında

KDV dahil 24.167.24 YTL tutarında hasar meydana geldiği, hasar tutarı aracın

piyasa rayicini aşacağından onarımının ekonomik olmayacağı belirtilmiş, yar

gılama aşamasında Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığımdan alınan 01.05.2006

tarihli raporda tespit bilirkişi raporuna atıfta bulunularak KDV hariç 20.480.00

YTL hasar hesaplanarak, bu miktardan davalı taraf Zorunlu Mali Mesuliyet

Sigortası'nca ödenen 5.000.00 YTL'nin mahsubu ile davalıların 15.480.00

YTL'den sorumlu olacaklarına değinilip aracın onarımının ekonomik olup olma

yacağı hususuna girilmemiş, mahkemece taleple bağlı kalınarak 15.000 YTL

tazminatın tahsiline karar verilmiştir.

Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporu davacı aracının onarımının ekonomik olup olmadığı, aracın satın alındığı yabancı memleketteki (Almanya'daki) sürüm değeri açısından eksik olup, eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlardan seçilecek konusunda uzman bilirkişilerden yabana plakalı davacı aracının kıymet kazanma ve hurda parça indirimi de gözetilerek hasar yönünden gerekçeli rapor düzenlemeleri istenmeli, aracın onarımının ekonomik olup olmadığı raporda belirlenmeli, onarımının ekonomik olması halinde aracın kayıtlı olduğu ülkedeki (Almanya) piyasa değeri araştırılmalı, bunlar karşılaştırılarak hangisi az ise ona göre tazminat miktarı belirlenmeli ve hükmedilmeli, aracın onarımının ekonomik olmaması halinde kayıtlı olduğu ülkedeki gerçek sürüm (piyasa) değeri belirlenip, hasara uğrayarak hurda halinde aracın hurda değeri tespit edilerek aracın yurtdışına (Almanya'ya) götürülmesi için gerekli giderler hesap ettirilmeli ve şayet giderler fazla ise bir yarar söz konusu olmayacağından indirim yapılmaksızın hasarsız piyasa değerine hük-medilmeli, aksi halde hurda değeri nakil giderlerinden fazla ise nakil giderleri indirildikten sonra hurdadan elde edilen yarar zarardan hasarsız (piyasa değerinden) indirilmek suretiyle hüküm kurulmalıdır. Kabule göre de, davalı Faruk'un karar başlığında gösterilmemesi doğru değildir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Faruk ile davalı S... Turizm Taşıma Seyahat A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Faruk ile davalı S... Turizm Taşıma Seyahat A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı taraf yararına (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek hafinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 22.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu