Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 16. HUKUK DAIRESI


16. Hukuk Dairesi 2008/97 E., 2008/682 K.

16. Hukuk Dairesi 2008/97 E., 2008/682 K.
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZKAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİTARAF TEŞKİLİTEBLİGAT

7201 S. TEBLİGAT KANUNU [ Madde 10 ]
7201 S. TEBLİGAT KANUNU [ Madde 28 ]
7201 S. TEBLİGAT KANUNU [ Madde 29 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 73 ]
3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 14 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasında genel kadastro ile oluşan tapunun, tapu kaydına dayanarak açılan iptali davası sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü :

Kadastro sırasında 1139 parsel sayılı 14.000 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalılar murisi Süleyman adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı Hazine, yasal süresi içinde tapu kaydına dayanarak dava açmıştır. Yargılama sırasında çekişmeli taşınmazın tapuda el değiştirmesi üzerine taşınmazı satın alan Nevzat davaya dahil edilmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı Nevzat hakkında açılan davanın kabulüne ve çekişmeli parselin davacı Hazine adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Nevzat vekili tarafından temyiz edil-miştir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 73. maddesi hükmüne göre, mahkemece kanunun gösterdiği istisnalar haricinde taraflar dinlenmeden, onlara iddia ve savunmalarını bildirmeleri için usulüne uygun olarak davetiye tebliğ edilmeden hüküm verilemez. Davetin nasıl yapılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Tüzüğü'nde belirlenmiştir. Tebligat Kanunu'nun 10. maddesine göre, tebligat muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. Kendisine usulüne uygun olarak tebligat yapılamayan; ikametgahı, işyeri ve adresi de bulunamayan kimsenin adresi aynı Kanun'un 28. maddesine göre meçhul sayılır. Ancak, kanun koyucu adresin meçhul sayılabilmesi için sadece muhataba tebligat yapılamamasını yeterli görmemiş, bu durumun tebligat memuru tarafından mahalle muhtarına şerh verdirmek suretiyle tespit edilmesini ve ayrıca tebligatı çıkartan merciin muhatabın adresini resmi ve hususi dairelerden gerekli gördüklerinden sormasını ve zabıta marifetiyle de araştırma yapmasını aramıştır. İşbu dosyada mahkemece çekişmeli taşınmazı yargılama sırasında resmi şekilde satın alan dahili davalının adresi Urla Tapu Sicil Mü-dürlüğü'nden araştırılmadan ilanen tebligat yoluna başvurulmuştur. Dairemizin geri çevirme kararı üzerine dahili davalı Nevzat'ın adresinin tebligatın çıkartıldığı Balıklıova Köyü değil, İzmir ilinin Yeşilyurt semtindeki başka bir adrestir. Yetersiz araştırma sonucunda yanlış adrese tebligat çıkartılmasının dışında, Tebligat Kanunu'nun 29. maddesine göre tebliğ olunacak evrak ve ilan suretinin mahkeme divanhanesinde asılmamış olması da yapılan İlanen tebligatı geçersiz kılan bir başka husustur. Bu durumda taraflara 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine göre usulünce tebligat yapılarak öncelikle taraf teşkilinin sağlanması, ondan sonra işin esası hakkında araştırma ve inceleme yapılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, usulsüz ve geçersiz tebligatla yetin ilerek, taraf teşkili sağlanmadan yargılamaya devam edilmesi isabetsiz olup, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, 15.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu