Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 16. HUKUK DAIRESI


16. Hukuk Dairesi 2007/4848 E., 2007/4842 K.

16. Hukuk Dairesi 2007/4848 E., 2007/4842 K.
DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİYARGILAMA GİDERİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 509 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 94 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 101 ada 262 parsel sayılı 8.389,55 metrekare yüz-ölçümündeki taşınmaz kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı adına tespit edilmiştir. Davacı Hazine, yasal süresi içinde zilyetlikle mülk edinme koşullarının gerçekleşmediğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne ve çekişmeli taşınmazın davacı adına tesciline ve yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, yargılama giderlerine ilişkin olarak davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalının temyiz itirazları yargılama giderlerinin kendisine yüklenmesine yöneliktir. Davalı adına dava dilekçesi ve duruşma gününe ilişkin tebligat ilkönce çekişmeli taşınmazın bulunduğu "Y... Köyü" adresine çıkarılmış, ancak "ailecek Denizli'de oturdukları" açıklamasıyla tebligat iade edilmiştir. Bu kez davalının Denizli'deki adresine tebligat çıkarılarak dava dilekçesi 16.02.2007 tarihinde davalıya tebliğ edilmiştir. Ancak çıkarılan tebligatta duruşma gün ve saatinin gösterilmediği anlaşılmaktadır. Tebligatı alan davalı 21.02.2007 tarihli cevap dilekçesini yazmış ve bu dilekçe 02.03.2007 tarihinde hakim tarafından havale edilerek dosya içine konulmuştur. Davalı cevap dilekçesinde açıkça, çekişmeli taşınmazla ilgisi bulunmadığını, adına yapılan tespitten dava dilekçesi ile haberdar olduğunu, taşınmazın adına tespiti için bir girişiminin bulunmadığını, taşınmazın devrini yapmaya hazır olduğunu ve dava masraflarını kabul etmediğini belirtmiştir. Kadastro davalarında basit yargılama usulü (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 507-511) uygulanmakta olup, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 509. maddesi gereğince davalı cevaplarını ve delillerini en geç ilk duruşmada bildirebilir. Yine aynı yasanın 94/2. maddesi uyarınca aleyhinde dava açılmasına sebebiyet vermeyen davalının ilk oturuma kadar davayı kabul etmesi halinde, davalı yargılama giderlerinden sorumlu tutulamaz. Somut olayda davalı, davadan 16.02.2007 tarihinde haberdar olmuş ve cevap dilekçesi 02.03.2007 tarihinde dosyaya konulmuştur. Davalıya çıkarılan tebligatta duruşma gün ve saati belirtilmediğine göre, davalının davayı, davadan haberdar olduktan sonraki ilk duruşmadan önce kabul ettiğini ve davaya karşı durmadığını benimsemek zorunludur. Davalı, adına tespit yapılmasına da sebebiyet vermemiştir. Hal böyle olunca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 94/2. maddesi uyarınca yargılama giderlerinin davacı Hazine üzerinde bırakılmasına karar vermek gerekirken, yazılı olduğu şekilde tüm yargılama giderlerinin davalıya yüklenmiş bulunması usulsüzdür. Davalının temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 30.11.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu