Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 16. HUKUK DAIRESI


16. Hukuk Dairesi 2007/3366 E., 2007/5249 K.

16. Hukuk Dairesi 2007/3366 E., 2007/5249 K.
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAKTÜZEL KİŞİLİĞİ ŞİKAYET

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 89 ]
2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 345 ]
"İçtihat Metni"

Sanık M... İdmanyurdu Spor Kulübü Derneği'nin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan cezalandırılması, İİK'nın 89/4. maddesi gereğince tazminata mahkum edilmesi istemiyle açılan davada, gerçeğe aykın beyanda bulunmak suçundan beraatine, tazminat isteminin ise reddine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcıiığı'nın onama ve bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak, gereği görüşüldü:

Tazminat istemine yönelik olarak verilen temyiz incelemesi sonucunda;

Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararda yazılı gerektiriri nedenlere, yapılan yargılama ve uygulamada isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün İİK'nın 366. maddesi uyarınca istem gibi (ONANMASINA),

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçuna ilişkin olarak verilen hükmün temyiz incelemesi sonucunda;

Şikayetçi vekilinin şikayet dilekçesinde borçlu tüzel kişiliği temsil eden yetkilisinin ismini belirtmediği, tüzel kişiliğin şikayeti ile şikayet dilekçesinde gösterilmeyen kişilerin araştırılmasına ve cezalandırılmasına yasal imkan bulunmaması nedeniyle davanın İİK'nın 345. maddesi gereği reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırı olduğundan hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, aynı Yasa'nın 322. maddesi uyarınca, "şikayet dilekçesinde borçlu tüzel kişiliği temsil eden şirket yetkilisinin ismen belirtilmemiş olması nedeniyle İİK'nın 345. maddesi gereğince davanın reddine" denilmek suretiyle düzeltilmesine ve düzeltilmiş şekliyle (ONANMASINA), 25.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu