Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 15. HUKUK DAIRESI


15. Hukuk Dairesi 2009/1438 E., 2009/2153 K.

15. Hukuk Dairesi 2009/1438 E., 2009/2153 K.
TAHKİM SÖZLEŞMESİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 518 ]
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, 03.01.2005 tarihli sözleşmeden kaynaklanan alacağın tahsiline ilişkindir.

Davalı cevabında, sözleşmenin 15. maddesi uyarınca davanın hakemde görülmesi gerektiğini ileri sürerek görev itirazında bulunmuştur. Mahkemece davanın tahkim yolu ile çözümlenmesi gerektiğinden bahisle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edil-miştir.

Kişiler arasında çıkan ihtilafların kural olarak mahkemeler eliyle çö-zülmesi gerekir ise de, taraflar imzaladıkları sözleşmede ihtilafın hakemler eliyle çözümlenmesini (tahkim şartı) karariaştırabilecekleri gibi, asıl sözleş-meden müstakil olarak hakem sözleşmesi de imzalayabilirler. HUMK'nın 518. maddesi uyarınca, iki tarafın arzularına tabi olmayan mesailde tahkim cereyan etmeyeceğinden, bunun dışında kalan ihtilaflar için davanın hakemde görül-mesi karariaştınlabilir. Ancak, tahkim iradesi hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olmalı, tarafların ihtilafın hakemde görülmesi iradesi kararlı bulunmalıdır. Her ne kadar davaya esas sözleşmenin 15. maddesinde, uyuşmazlık halinde ihtilafın hakem kurulunda çözümlenmesi öngörülmüşse de, aynı maddenin sonunda, ihtilaflar halinde İstanbul Mahkemelerinin yetkili bu-lunduğu kabul edilmiştir. Bu durumda kesin bir tahkim iradesinden söz edi-lemeyeceğinden ve kural olarak mahkemelerin ihtilafı çözmesi gerektiğinden, mahkemece tahkim itirazının reddi ile işin esasının incelenip davanın so-nuçlandırılması yerine, dava dilekçesinin görev yönünden reddi doğru olma-mış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz iti-razlarının reddi İle kararın davacı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 13.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu