Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 15. HUKUK DAIRESI


15. Hukuk Dairesi 2004/3394 E., 2004/3758 K.

15. Hukuk Dairesi 2004/3394 E., 2004/3758 K.
İMAR KANUNUNA MUHALEFET

3194 S. İMAR KANUNU [ Madde 32 ]
3194 S. İMAR KANUNU [ Madde 42 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonucunda yerel mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet?Bakanlığı'nın yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmekle, dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Bilirkişi raporu ve yetkili mercii olan Belediye Başkanlığı'nın yazısına göre binanın dördüncü normal katı tasdikli projesine aykırı, uygulamadaki deyimiyle kaçaktır. Bu nedenle de yıkımına karar verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi gereğince bu gibi yerler yıktırılarak ilgilileri hakkında 42. madde uyarınca cezai yaptırım uygulanacağından ekonomik bir değerinin varlığından sözedilemez. Mahkemeler tarafından da kamu düzeni ile ilgili olan ve emredici nitelik taşıyan İmar Kanunu'na aykırılığın korunması sonucunu doğuracak şekilde karar verilemez. Yıkımı gereken ve esasen yıkım kararı da bulunan bu yerle ilgili mülkiyet tesbitine ilişkin istemin reddedilmesi yerine bu bölüm talebin de kabulü Yasaya aykırı olduğundan karar bozulmalıdır.

SONUÇ: Yargıtay?Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HUMK.nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan nedenlerle kabulüyle hükmün kesinleşen sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 6/7/2004 gününde oybirliğiyle karar verildi

UYAP Entegrasyonu