Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 14. HUKUK DAIRESI


14. Hukuk Dairesi 2007/3271 E., 2007/4026 K.

14. Hukuk Dairesi 2007/3271 E., 2007/4026 K.
AKTİF DAVA EHLİYETİTAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 702 ]
4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 1000 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 39 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 40 ]
"İçtihat Metni"

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 11.08.2006 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 27.11.2006 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet veya diğer hak sahiplerinin isim, soy isim, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme davalarının kaynağını oluşturur. Bu nedenle de bu tür davalarla kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla, mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.

Böyle bir davayı tapu maliki ile mirasçıları açabilir. Bunun yanı sıra 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu'nun 702. maddesinin son fıkrası ile ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların yararlanabileceği öngörüldüğünden, elbirliği mülkiyetinde, ortaklardan herhangi biri de, tek başına tapuda miras bırakanla ilgili düzeltme isteyebilir. Ayrıca bu tür davanın, bîr başka dava nedeniyle verilen yetkiye dayanılarak açılması da mümkündür. Böyle bir yetki verildiğinde, yetkiye dayanılarak dava açan kişinin, aktif dava ehliyeti vardır.

Bu ilkeler ışığında somut olaya bakıldığında;

Dava konusu 954 parselde davacılar paydaş bulunmakta iseler de, isminde düzeltme yapılması istenen diğer paydaş Hasan oğlu Tahsin sunulan veraset belgesine göre ölü olup, davacıların adı geçenle mirasçılık bağlarının bulunmadığı veraset belgesi ile sabittir. Davacının davayı yetki belgesi ile açtığına dair herhangi bir belgeye de dosya içerisinde rastlanmamıştır. Bu durumda, davacının davacılık sıfatı kanıtlanmadan işin esasına girilmesi doğru değildir. Mahkemece davanın reddî yerine yazılı olduğu gerekçeyle kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı idare vekilinin temyiz itirazlarının kabulü île hükmün (BOZULMASINA), 12.04.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu