Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. HUKUK DAIRESI


13. Hukuk Dairesi 2007/15133 E., 2008/4504 K.

13. Hukuk Dairesi 2007/15133 E., 2008/4504 K.
AYIBA KARŞI TEKEFFÜLZAMANAŞIMI

818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 207 ]
818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 217 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı belediyeden 29.07.1997 tarihinde 147 ada 170 nolu parseli 59,31 metrekare olarak satın alıp, bedeli de bu yüzölçümüne göre ödediğini, 10.01.2007 tarihinde harita mühendisine ölçüm yaptırdığını, taşınmazın gerçek yüzölçümünün tapuda belirtilenden 10 metrekare daha küçük olduğunu iddia ederek ayıplı ifa nedeniyle uğradığı zarar karşılığı fazlaya ilişkin haklan saklı kalmak kaydı ile 7.000,00 YTL'nin yasal faizi ile davalıdan alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının taşınmazı satın almak için 1995 yılında başvurduğunu, tapuda devir işleminin 1997 yılında gerçekleştirildiğini, taşınmazın yüzölçümü belirtilerek değil 23 nolu işyeri olarak davacıya satıldığını, alacağın zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 7.360,46 YTL'nin dava tarihinden yasal faizi ile davalıdan alınmasına, 10 metrekare taşınmazın yol olarak terkinine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1- Davacı, 29.01.2007 tarihinde açtığı bu davada, tapuda 147 ada 170 nolu parselde kayıtlı gayrimenkulu 59.31 m2 olarak 29.07.1997 tarihinde satın

aldığını, ancak 10.01.2007 tarihinde yaptırdığı ölçümde 49.00 m2 olduğunun anlaşıldığını, ayıplı ifa nedeniyle zarara uğradığını belirterek 7.000.00 YTL'nin tahsilini istemiş, 30.04.2007 tarihli ıslah dilekçesi ile de talebini 22.081.00 YTL'ye çıkarmıştır. Davalı zamanaşımı definde bulunmuştur.

Gayrimenkul satımında ölçünün eksik çıkması nedeniyle alıcının satıcıya karşı açacağı davanın yasal dayanağı BK'nın ayıba karşı tekeffül ife ilgili hükümleridir. Ayıba karşı tekeffül davası, BK'nın 217. maddesi yollamasıyla BK'nın 207/1. maddesi gereğince 1 yıllık zamanaşımına tabidir. Satıcının alıcıyı iğfal etmiş olması halinde, satıcı 1 yıllık zamanaşımı süresinden istifade edemez. Davacının iğfal edildiğine dair bir iddia bulunmamaktadır. Somut olayda, taşımazın satış ve teslim tarihi ile dava tarihi arasında 1 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur. Bu durumda mahkemece, davalının zamanaşımı definin kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlıkta 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı gerekçesiyle zamanaşımı definin reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2- Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan bozma nedenine göre bu aşamada davacının tüm, davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle hükmün davalı lehine (BOZULMASINA), (2) nolu bentte açıklanan nedenle davacının tüm, davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, 01.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu