Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. HUKUK DAIRESI


12. Hukuk Dairesi 2009/5842 E., 2009/14023 K.

12. Hukuk Dairesi 2009/5842 E., 2009/14023 K.
İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 62 ]
2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 269 ]
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından adi kira ve hasılat kirasına ilişkin olarak başlatılan i takibe karşı borçlu itirazlarını İİK'nın 269. maddesi uyarınca ödeme emrinin 1 tebliğinden itibaren İİK'nın 62. maddesi hükümlerine göre İcra Dairesine bildirmeye mecburdur.

Somut olayda, kira alacağına ilişkin olarak başlatılan takiple ilgili 13 örnek ödeme emri borçlu şirkete 10.06.2008 tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal yedi günlük süre içerisinde borçlu şirketin İcra Dairesine itirazlarını bildirmediği görülmüştür. Takibin başlamasından sonra, borçlu şirket Beyoğlu Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açmış olduğu iflasın ertelenmesi ile ilgili davaya ilişkin takiplerin durdurulması kararını İcra Müdürlüğüne ibraz ederek tedbiren takibin durmasını sağlamıştır. Bilahare alacaklının tedbir kararını veren Asliye Ticaret Mahkemesine başvurusu üzerine verilen tedbir kararının, Mayıs ayı ve devamı aylara ait kira alacağı ile ilgili olarak 21.11.2008 tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine borçlu, bu tarihi dikkate alarak yedi günlük süre içerisinde (28.11.2008 tarihinde) borca îtirazlarını İcra Dairesine bildirmiştir. Bu durumda iflasın ertelenmesine ilişkin verilen tedbir kararı üzerine takibin durmasının sonuçlarıyla borçlunun İcra

İflas Kanunu'nun 269. maddesi delaletiyle aynı Kanun'un 62. maddesine göre yapacağı itiraz üzerine takibin İcra Müdürlüğünce durdurulmasının sebep ve sonuçları farklı olacağından, birbirinin işlemine esas teşkil etmeyeceğinden, mahkemece verilen tedbir kararı yasada belirtilmiş olan itiraz süresine etki etmez. Bu sebeple süresi içerisinde borçlu tarafından İcra Dairesine itiraz edilmemesi halinde, Asliye Ticaret Mahkemesince daha önce verilen tedbir kararının daha sonra anılan mahkemece kaldırılmış olması yasada öngörülen yedi günlük sürenin borçlu lehine uzamasına neden olmaz. Bu durumda süresi içerisinde itiraz olmadığından İcra Müdürlüğünce takibe devam edilip haciz işlemlerinin yapılması yerinde olup, mahkemece istemin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu