Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. HUKUK DAIRESI


12. Hukuk Dairesi 2009/17566 E., 2009/25695 K.

12. Hukuk Dairesi 2009/17566 E., 2009/25695 K.
İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİİHALENİN NETİCESİ VE FESHİ

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 133 ]
2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 134 ]
"İçtihat Metni"

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alıcı A…

… M…

… vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK. 133. maddesine göre ihale alıcısı, ihale bedelini hemen veya icra müdürünce kendisine süre verilmiş ise verilen süre içerisinde yatırmaz ise icra müdürü ihale kararının kaldırılmasına karar verir. Bu maddeye göre ihaleyi fesih yetkisi icra müdürüne ait olup, icra mahkemesince ihalenin feshine karar verilemez. Diğer bir anlatımla ilgililer 133. maddeye dayalı olarak doğrudan icra mahkemesine başvurarak ihalenin feshini isteyemezler. Bu yöndeki taleplerini icra müdürlüğüne yaparlar. İcra müdürünün vereceği ret veya kabul kararına yönelik olarak icra mahkemesine şikayette bulunulabilir. Şikayet üzerine icra mahkemesince ihalenin feshine değil, ihalenin icra müdürlüğünce kaldırılmasına karar verilir.

İİK. 133. maddesinde fesih için bir süre öngörülmemiş ise de, İİK. 134. maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde yasa koyucunun amacına uygun olarak bir yıllık hak düşürücü sürenin İİK. 133. maddesine göre ihalenin feshi istemlerinde de uygulanması gerekir. İhalenin feshi istemi ile İİK. 134. maddesi koşullarında açılmış bir davanın derdest olması, daha önce yapılan ihalenin kesinleşmemiş olması koşulları oluştuğu taktirde, icra müdürünün İİK. 133. maddesine göre işlem yapmasına (ihale kararını kaldırmasına, yeniden ihale yapmasına) engel değildir. Bunun gibi İİK.133 maddesine göre ihalenin düşürülmüş olması veya yeniden ihale yapılmış olması da, inceleme koşulları ve sonuçları farklı olan İİK. 134. maddesine göre açılmış ihalenin feshi davasının görülmesine engel teşkil etmez. (İİK. Şerhi - M. Oskay, C. Kocalı, A. Değnekli, A. Doğan 3. cilt sayfa 3194, 3195) Açıklanan bu olgular karşısında icra mahkemesince istemin reddine karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alıcı A…

… M…

… vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 21.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu