Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. HUKUK DAIRESI


12. Hukuk Dairesi 2009/12724 E., 2009/21435 K.

12. Hukuk Dairesi 2009/12724 E., 2009/21435 K.
GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARIİTİRAZATI İPTİDAİYE

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 193 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]
"İçtihat Metni"

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

HUMK'nun 193.maddesi gereğince görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur.

Her iki halde de görevsizlik veya yetkisizlik kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya Yargıtay'ın onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak 10 gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ettirilmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Aynı kural takip hukukunda da geçerlidir.

Somut olayda, alacaklı yetkisiz icra dairesi olan Bursa'da borçlu hakkında 15/08/2008 tarihinde icra takibine başlamış, borçlunun süresinde yetki itirazı üzerine B…

…. 5. İcra Mahkemesi'nin 04/09/2008 tarih ve 2008/641 E.-495 K. sayılı kararı ile Bursa İcra dairesinin yetkisizliğine talep halinde dosyanın yetkili İ…

…. İcra Dairesi'ne gönderilmesine karar verildiği, kararın 03/10/2008 tarihinde kesinleştiği görülmüştür.

Alacaklı vekilinin, dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesi talebinin 07/10/2008 iken paraf edilerek 27/10/2008 olarak düzeltildiği, B…

…. 3.İcra Müdürlüğünün 26/01/2009 tarihli yazısında bu düzeltmenin sehven yapıldığı (İİK.8.mad.) talebin 07/10/2008 tarihli olduğu açıklandığına göre, Mahkemece gönderme talebinin belirtilen tarihte yapıldığının kabulü ile bu durumda yetkisiz icra müdürlüğünde başlatılan takibin zamanaşımını keseceği de göz önüne alınarak itirazın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

Kabulü göre de, mahkemece, HUMK'nun 193.maddesi uyarınca takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, iptali doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 03.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu