Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. HUKUK DAIRESI


11. Hukuk Dairesi 2007/369 E., 2007/1315 K.

11. Hukuk Dairesi 2007/369 E., 2007/1315 K.
KOOPERATİFORTAKLIKTAN ÇIKMA

1163 S. KOOPERATİFLER KANUNU [ Madde 12 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasında görülen davada (Edirne İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi) nce verilen 08.06.2004 tarih ve 2002/552-2004/201 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin üyesi olduğu davalı kooperatiften çıkmak için, 12.11.2001 tarihinde noter aracılığı ile ihtarname gönderdiğini, ancak ayrılmayı takip eden 2001 yılı olağan genel kurul toplantısının 13.04.2002 tarihinde yapıldığını, bu genel kurulda üyelikten ayrılması ve ödediği paranın iadesi konusunda herhangi bir karar alınmadığını, bunun üzerine aidatların geri ödenmesi için icra takibi başlattığını, takibin davalının haksız itirazı üzerine durduğunu iddia ederek, itirazın iptaline ve davalının alacağın %40'ı oranında inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Davalıya tebligat yapılmış, davaya yanıt vermemiştir.

Mahkemece iddia, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; Kooperatifler Kanunu'nun 12. maddesi gereğince kooperatiften çıkma isteyen üyenin hesap yılı sonundan en az 6 ay Önce çıkma isteğini bildirmesi gerekli olup, davacının bu düzenlemeye uymaması karşısında genel kurulda talebinin değerlendirilmemesinin yerinde olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı temyiz etmiştir.

Dava, ortaklıktan ayrılma nedeniyle kooperatife ödenen aidatların iadesi için yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı, ortaklıktan ayrılma isteğini kooperatif yönetim kuruluna noter aracılığı ile 12.11.2001 tarihinde bildirmiştir. Ancak 2002 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, davacı üyenin çıkma isteği konusunda herhangi bir karar verilmemiştir. Kooperatifler Kanunu'nun 12. maddesine göre; çıkışın bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek yapılacağı, ancak anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilerek hesap senesi içinde de çıkışa müsaade edilebileceği düzenlenmiştir. Somut olayda Kooperatif anasözleş-mesinin 13. maddesinde, her ortağın hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabileceği, yönetim kurulunun bu çıkma isteğinin kayıtlara girmesinden itibaren 1 ay içinde kabulden kaçınması halinde bildiri tarihinden itibaren çıkmanın gerçekleşeceği belirtilmiştir. O halde mahkemece, davacının usulüne uygun çıkma isteğini yönetim kuruluna öngörülen sürede bildirmesi nedeni île çıkmanın gerçekleştiğinin kabulü ile ödediği aidatların iadesine ilişkin talebinin değerlendirilmesi gerekirken, yukarıda anılan gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukanda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 05.02.2007 tarihînde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu