Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI


11. Ceza Dairesi 2008/465 E., 2008/13852 K.

11. Ceza Dairesi 2008/465 E., 2008/13852 K.
İDDİANAMENİN İADESİPASAPORT KANUNUA AYKIRILIKŞÜPHELİLERİN NÜFUS VE ADLİ SİCİL KAYDININ BULUNMAMASI

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 309 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 170 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 174 ]
"İçtihat Metni"

5682 sayılı Pasaport Kanunu'na aykırılık suçundan şüpheliler İ.T, J.B, A. P, W. C ve M.A haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 23.03.2007 tarihli ve 2007/272-141-81 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun'un 174. maddesi gereğince iadesine dair, Dikili Sulh Ceza Mahkemesinin 28.03.2007 tarihli ve 2007/81 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin DİKİLİ Asliye Ceza Mahkemesinin 11.04.2007 tarihli ve 2007/44 değişik iş sayılı kararının tüm dosya kapsamına göre;

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 27.12.2005 tarihli ve 2005/16219-12658 sayılı benzer bir ilamında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170/3. maddesinde, iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanun'un 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, iddianamenin iadesi sebepleri arasında şüphelilerin nüfus ve adli sicil kayıtlarının iddianameye eklenmemesi hususlarının yer almadığı, bu kayıtların yargılama aşamasında mahkemesince de araştırılabileceği gibi dosya içerisinde şüphelilere ait kimlik bilgilerini içeren bilgi ve belgelerin bulunduğu gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 03.07.2007 gün ve 35128 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 09.08.2007 gün ve K.Y.B/2007151892 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Dikili Asliye Ceza Mahkemesinin 11.04.2007 gün ve 2007/44 D. iş sayılı kararının CMK. nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, gereğinin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine 25.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu