Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI


11. Ceza Dairesi 2008/19127 E., 2009/8891 K.

11. Ceza Dairesi 2008/19127 E., 2009/8891 K.
DELİL DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASIDOLANDIRICILIKİDDİANAMENİN İADESİ

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 309 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 170 ]
"İçtihat Metni"

Bilişim sistemleri banka veya kredi kartı kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan şüpheli Süleyman Çetiner hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 11.06.2008 tarihli ve 2008/3348-398 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170.maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun'un 174. maddesi gereğince iadesine dair, Konya 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 26.06.2008 tarihli ve 2008/141 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Konya 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 16.07.2008 tarihli ve 2008/554 değişik iş sayılı kararın tüm dosya kapsamına göre.

Yargıtay 6.Ceza Dairesinin 27.12.2005 tarihli ve 2005/16219-12658 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170/3.maddesinde, iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanun'un 174/1.maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, şüphelinin suçu işleyip işlemediği hususundaki delil değerlendirilmesi yapılmasının iddianamenin iadesi sebepleri arasında sayılmadığı gibi, Yargıtay 9.Ceza Dairesinin 12.12.2005 tarihli ve 2005/6961-9421 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170/2.maddesinde öngörülen "Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, Cumhuriyet Savcısı, bir iddianame düzenler" hükmü uyarınca dava açılmış bulunmasına binaen mahkemece, iddianamede gösterilen olaylarla ilgili olarak ibraz edilen deliller ve yargılama sırasında ibraz edilebilecek deliller değerlendirilerek yargılama sonucuna göre bir karar verilebileceği dikkate alınmaksızın itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 27.10.2008 gün ve 2008/12484-52995 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 19.11.2008 gün ve KYB.2008230648 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre; kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarname içeriği yerinde bulunduğundan Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 26.06.2008 gün ve 2008/141 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.07.2008 tarih ve 2008/554 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, gereğinin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 10.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu