Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI


11. Ceza Dairesi 2008/1243 E., 2008/3744 K.

11. Ceza Dairesi 2008/1243 E., 2008/3744 K.
DOLANDIRICILIKZİNCİRLEME SUÇ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 43 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 157 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]
"İçtihat Metni"

Dolandırıcılık suçundan sanık Safiye'nin yapılan yargılaması sonunda, değişen suç vasfına göre memura yalan beyanda bulunmak suçundan, 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. maddeleri gereğince kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına dair (Erzurum Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 16.02.2007 gün ve 2006/149 Esas, 2007/35 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı CBaşsavcıIığı'nın bozma isteyen 14.02.2008 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

Sanığın, ölen kocasından dolayı katılan kurumdan dul aylığı almasına rağmen, aynı kuruma babası nedeniyle yetim aylığına başvurusu esnasında kimlik araştırma belgesine dul aylığı aldığını yazmamak suretiyle haksız olarak 01.07.1999 tarihinden 01.07.2004 tarihine kadar yetim aylığını almak şeklinde gerçekleşen eyleminin zincirleme biçimde dolandırıcılık suçunu oluşturduğu ve suç tarihinin haksız olarak en son maaş aldığı 01.07.2004 tarihli olduğu ve bu tarih itibariyle de, sanığa yüklenen dolandırıcılık suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının gerçekleşmediği gözetilmeden, suçun nitelemesinde hata sonucu yazılı şekilde kamu davasının zamanaşımının gerçekleştiğinden bahisle ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu