Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI


11. Ceza Dairesi 2008/11730 E., 2008/8912 K.

11. Ceza Dairesi 2008/11730 E., 2008/8912 K.
DOLANDIRICILIKETKİN PİŞMANLIK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 58 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 157 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 168 ]
"İçtihat Metni"

Dolandırıcılık suçundan sanık Arifin yapılan yargılanmaları sonunda: Mahkumiyetine dair (İzmir Onüçüncü Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 21.02.2008 gün ve 2008/38 Esas, 2008/53 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'nın bozma isteyen 23.06.2008 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Dolandırıcılık suçları nedeniyle tanınan sanığın olay tarihinde terminalde şikayetçi ile konuştuğunun polisler tarafından görülüp şüphelenilmesi ve sorulduğunda şikayetçinin de sanığın kendisinden para aldığını beyan etmesi üzerine yakalandığı, üst aramasında ele geçen paranın şikayetçiye polis tarafından iade edildiğinin anlaşılması karşısında, etkin pişmanlık hükümlerinin şartları oluşmayacağından mahkemenin uygulamasında bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiş ve sanığın adli sicil kaydındaki suçlarının 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesi uyarınca tekerrüre esas olup olmadığının araştırılmaması isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı arttırıcı ve azaltıcı sebeplerin bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (ONANMASINA), 17.09.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu