Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI


11. Ceza Dairesi 2008/11714 E., 2008/8918 K.

11. Ceza Dairesi 2008/11714 E., 2008/8918 K.
DOLANDIRICILIKKAMU DAVASINA KATILMAÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 237 ]
"İçtihat Metni"

Özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık Kamil'in yapılan yargılaması sonunda: Sahtecilik suçu dolandırıcılık suçunun unsuru kabulüyle dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine dair (İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 13.12.2007 gün ve 2002/324 Esas, 2007/382 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan banka vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı Yargıtay C.Baş-savcılığı'nın red isteyen 21.06.2008 tarihli tebiiğnamesi ile Dairemize gönderilmekle, katılan banka vekilinin temyizinin sadece sahtecilik suçuna yönelik olduğu anlaşılmakla, bu suça hasren yapılan incelemede gereği görüşüldü:

Dış yüzünde Kamil ismi ve Türkiye İ... Bankası yazılı suça konu kredi kartına yabancı bankadaki hesaba ait kredi kartının manyetik şerit bilgilerinin kodlanması suretiyle tamamen sahte olarak üretilmesi ve suça Vonu kartın şikayetçi P... T.A.Ş.'ye üye işyerinde kullanmak istenmesinden bahisle sanık hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından açılıp mahkemenin oluşa uy gun kabulüne göre 765 sayılı TCK'nın 79 delaletiyle dolandırıcılık suçundan hüküm kurulan davada, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29.05.2001 tarih ve 6/106-111 sayılı içtihadında mal ve hizmet alımı bedellerinin sözleşmeler gereği üye işyerine ödeyen Türk Bankalarının bu işlemlerde aracılık yaptıkları, dava konusu olayın arzettiği özellik itibariyle kart hamili, üye işyeri, aracı banka ve kartı çıkaran yabancı banka veya kurumun dolandırıcılık suçundan zarar görme ihtimallerinin bulunduğunun belirtilmesi karşısında, mahkemenin katılma talebini sadece bu suç yönünden kabulü gerektiği, sahtecilik suçundan ise doğrudan doğruya zarar görenin yabancı banka olup, dolayısıyla üye işyerinin bağlı bulunduğu bankanın sahtecilik suçundan doğrudan doğruya zarar görmediğinden davaya katılma hakkının bulunmadığı ve müdahilliğine karar verilmiş olması hukuki değerden yoksun olup, hükmü temyiz etme hak ve yetkisi bahşetmeyeceğinden, Türkiye H... Bankası A.Ş. (P... T.A.Ş.) vekilinin özel belgede sahtecilik suçuna vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca oybirliğiyle REDDİNE, 17.09.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu