Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. HUKUK DAIRESI


10. Hukuk Dairesi 2009/9360 E., 2009/14802 K.

10. Hukuk Dairesi 2009/9360 E., 2009/14802 K.
SÜRE TESPİTİ VE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI

2709 S. 1982 ANAYASASI [ Madde 90 ]
5754 S. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAN... [ Madde 79 ]
3201 S. EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU [ Geçici Madde 7 ]
3201 S. EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU [ Madde 5 ]
"İçtihat Metni"

Davacı, 3201 sayılı Yasa uyarınca borçlandığı süre gözetilerek, sigortalılık başlangıcının, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 30. maddesi uyarınca, Fransa’da çalışmaya başladığı tarihin, Türkiye’deki sigortalılığının başlangıcı olarak kabulü edilmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi E......... T....... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

3201 sayılı Yasanın 5. maddesine 17.04.2008 tarih, 5754 sayılı Yasanın 79. maddesiyle eklenen fıkrada, “

“Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, bu Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz.”

” Düzenlemesi getirilmiş olmakla birlikte; aynı yasa ile 3201 sayılı Yasaya eklenen Geçici 7. maddede yer alan, “

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet borçlanması talebinde bulunanlardan; borç tahakkuku yapılmış olanların, borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenlerin, tahakkuk ettirilen borçlarını ödeyenlerin ve borçlandıkları yurtdışı hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.”

” düzenlemesi gözetildiğinde; mahkemece, verilen karar davacının 5754 sayılı Yasanın yürürlüğü öncesi oluşan kazanılmış haklarının korunması gereğini öngören düzenlemeye uygun bulunmaktadır.

Ayrıca, Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasında yer alan, “

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

” düzenlemesinin de, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkı konusundaki uluslararası sözleşme hükmünün uygulanmasını zorunlu kıldığı gözetilerek; yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 29.09.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu