Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. HUKUK DAIRESI


10. Hukuk Dairesi 2009/2076 E., 2009/18212 K.

10. Hukuk Dairesi 2009/2076 E., 2009/18212 K.
MAHDUT ZAMAN İÇİN KEFALET

818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 493 ]
"İçtihat Metni"

Davacılar, prim borçları nedeniyle 5763 sayılı Yasanın sağladığı yeniden yapılandırma olanağından yararlanma haklarının bulunduğu ve borcun ödenmesi halinde, taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Ercan Turan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Mahkemece, Sayha Çivi ve Tel İmalat San. Tic. A.Ş. adına tescilli, 1039121 ve 1006973 sigorta sicil sayılı işyeri dosyaları üzerinden prim borcu olmadığına ilişkin yazılarla yetinilerek, "Davacı şirketin 5510 sayılı Yasaya göre yaptığı yapılandırmanın geçerli olduğunun tespitine; davacı şirketin SSK'ya borcu bulunmadığından SSK tarafından davacı gayrimenkulleri üzerine konulan tedbir ve hacizlerin kaldırılmasına," karar verilmiştir.

Kurulan hüküm, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olduğu gibi; Sayha Çivi ve Tel İmalat San. Tic. A.Ş.'ye ait bir kısım işletmeyi devraldığı için hukuki yararı bulunduğu gerekçesiyle davacı konumunda taraf gösterilen Aytun Turizm İnşaat Sağlık San. ve Tic. A.Ş. yönünden herhangi bir inceleme yapılmadığı halde, anılan Şirket yönünden de sonuç doğuracak içeriğe sahip bulunmaktadır.

Dava konusu yönünden sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için; öncelikle kaldırılması istenen hacizlerin uygulandığı takip dosyaları getirtilerek, haciz işlemlerinin dayanakları denetlenip dosya içeriğine yansıtılmalı; davacı Sayha Çivi ve Tel İmalat San. Tic. A.Ş. tarafından haciz gerekçesi olarak gösterilen kefalet kararları dayanaklarıyla birlikte; bu davacı tarafından bildirilen işyeri numaraları dışında aynı Şirket adına tescilli

başka işyeri ve haciz uygulanan takipler kapsamında borcu bulunup bulunmadığı, Kurum kayıtları ile Şirket kayıtlarındaki bilgilerden araştırılarak, dosyaya katılmalıdır.

Sayha Çivi ve Tel İmalat San. Tic. A.Ş.'nin, kefalet nedeniyle üstlendiği borçlar dışında, holding bünyesindeki diğer şirketlerin borçlarından sorumlu tutulamayacağı konusundaki mahkeme yaklaşımı yerinde olmakla birlikte; Borçlar Kanunu'nun 493. maddesinde yer alan ve süreli kefalet halinde, kefalet süresinin bitimini izleyen bir ay içinde icraya başvurup, takibe uzun süre ara verilmemesi halinde, kefilin kefalet süresi içinde doğan borçlarının devamına olanak veren, "Bir kimse mahdut bir zaman için kefil olupta bu zamanın inkızasını takip eden bir ay zarfında alacaklı bu bapta icraya veya mankemeye müracaatla hakkını takip etmezse yahut takibatına uzun müddet fasıla verirse kefil kefaletten beri olur." düzenlemesi de gözetilmek suretiyle; davacı Sayha Çivi ve Tel İmalat San. Tic. A.Ş.'nin kefaletinin, kefalete ilişkin kararlarda belirtilen tarihte son bulmuş sayılıp sayılmayacağının, takip dosyalarının bulunduğu aşama gözetilerek değerlendirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Mahkemece, hükme varılabilmesi için gerekli eksiklikler giderilip, gerekli bilgi ve belgeler dosyaya eklendikten sonra; yukarıda sıralanan maddi ve hukuki olgular ışığında bir değerlendirmeyle sonuca varılması gereği üzerinde durulmaksızın, eksik inceleme ve araştırmayla karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 08.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu