Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. HUKUK DAIRESI


10. Hukuk Dairesi 2008/9802 E., 2009/18654 K.

10. Hukuk Dairesi 2008/9802 E., 2009/18654 K.
SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI

1479 S. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANL... [ Ek Madde 11 ]
"İçtihat Metni"

Davacı, yersiz sağlık yardımı ödemelerinin tahsiline yönelik takibe vaki itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Ercan Turan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davalı Emel Sakal, vergi kaydına dayalı olarak 10.07.1996 tarihinden itibaren 1479 sayılı Yasa kapsamında zorunlu sigortalı olup, aynı Yasa kapsamında sigortalı olan eşi nedeniyle 30.05.1991 tarihi itibariyle haksahibi konumunda sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaya başlamış; kendi sigortalılığı nedeniyle prim borcunun bulunduğu 12.01.1999-14.09.2002 tarihleri arasındaki dönemde, eşinin sigortalılığı üzerinden yapılan sağlık sigortası yardımlarının istirdadı için hakkında icra takibi başlatılmıştır.

1479 sayılı Yasanın sağlık sigortasının kapsamını belirleyen Ek 11. maddesindeki, "Ancak, diğer Sosyal Güvenlik Kanunlarına ve özel Kanunlara göre sağlık yardımlarından faydalananlar yararlanamazlar." düzenlemesi, 24.08.2000 tarihli, 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 28. maddesiyle kaldırılmış olup, 24.07.2003 tarihli, 4956 sayılı Yasanın 37. maddesiyle yapılan düzenlemede de bu yönde engelleyici bir hükme yer verilmemiştir. Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin düzenlemelerin kamusal niteliğiyle yarattığı etki ve davacının başka sosyal güvenlik kuruluşundan sağlık sigortası yardımı almamış olduğu yönü de gözetildiğinde; Bağ-Kur sigortalısı eşinden dolayı sağlık sigortası kapsamında bulunduğu dönemde, zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olarak Bağ-Kur'a prim ve gecikme zammı borcu

bulunduğundan bahisle eşi üzerinden yapılan sağlık yardımlarının davalıdan istirdadı, yardımın yapıldığı dönemdeki yasal düzenlemeye aykırılık oluşturacağı gibi; Anayasal sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakılma sonucunu yaratarak, hakkaniyet kurallarının ihlali sonucunu doğuracaktır. Ayrıca, davalının eşi nedeniyle aldığı sağlık sigortası yardımlarını iade etmemesi hali, prim borcunu yasanın öngördüğü yöntem uyarınca ödeme yükümlülüğünü de ortadan kaldırmamaktadır.

Yukarıda sıralanan maddi ve hukuki olgular ışığında, hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle kabul kararı verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde davalıya iadesine, 15.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu