Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. HUKUK DAIRESI


10. Hukuk Dairesi 2008/2167 E., 2010/527 K.

10. Hukuk Dairesi 2008/2167 E., 2010/527 K.
GÖREVSİZLİK KARARIİŞ MAHKEMELERİ
"İçtihat Metni"

Dava, sigortalının vefatı sebebiyle hak sahiplerine bağlanan aylıklar ile yapılan diğer yardımların rücuen tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, daha önce kurulan Adıyaman İş mahkemesinin faaliyete geçmesi gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir

Hükmün, davalılardan A.. Sigrta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Ebru Pakin Akın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Bir yerde birden fazla iş mahkemesi arasındaki ilişki işbölümü ilişkisidir, Bir yerdeki ayrı iş mahkemesi ile, asliye mahkemesi arasındaki ilişki ise, görev ilişkisidir. Ayrı iş mahkemesi olmayan yerlerde, bir asliye hukuk mahkemesi varsa, dava iş mahkemesi sıfatıyla açılmamışsa bile, o mahkeme davaya iş mahkemesi sıfatıyla bakmaya devam etmelidir.Birden fazla asliye hukuk mahkemesi varsa, hangisi iş davalarına bakmak üzere görevlendirilmiş ise, O'nun tarafından bakılır. Nitekim, HSYK'nın 14.11.2002 gün ve 520 sayılı kararında, İş Mahkemeleri Kanunundan kaynaklananlarla, özel kanunlarda iş mahkemesinde görüleceği belirtilen iş davalarının, birden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunulan yerlerde, 1 numaralı asliye hukuk mahkemesinde çözümlenmesine karar verilmiştir.

Ayrı iş mahkemesi kurulmamış olduğu için, iş davalarına asliye hukuk mahkemesinde bakılan bir yerde, yeni iş mahkemesi kurulması halinde asliye hukuk mahkemesi, bakmakta olduğu iş davalarına ait dosyaları kendiliğinden yeni kurulan iş mahkemesine devreder. Bu halde bir görevsizlik kararı söz konusu olmadığı için, on gün içinde iş mahkemesine başvurulması (HUMK m.193/III) da söz konusu olmaz, aynı nedenle bu devir kararında davacı yargılama giderlerine mahkum edilemez (Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı,Cilt V,s.5590-5597).

Somut olayda, davanın 1.Asliye Hukuk Mahkemesine "iş mahkemesi" sıfatıyla açıldığı, mahkemenin de bu sifatla davaya baktığı, ancak, daha önce kurulup 24.10.2007 tarihli Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun, Adıyaman İş mahkemesinin faaliyete geçmesine dair 441 sayılı kararı gereğince, "Mahkememizin görevsizliğine, Görevli ve yetkili mahkemenin Adıyaman İş Mahkemesi olduğuna, dosyanın Adıyaman İş Mahkemesi'ne gönderilmesine,yargılama giderlerinin görevli mahkemece değerlendirilmesine" şeklinde karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04.10.2006 gün ve 8-597 / 623 sayılı kararında vurgulandığı gibi, nasıl mahalli mahkemelerce doğrudan doğruya verilen aktarma kararı, teknik anlamda bir görevsizlik kararı değil, sadece, bir devir kararı ise, yine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.6.2006 gün, 19-30/ 342 sayılı kararında da belirtildiği üzere, somut olayın değinilen yukarıdaki özellikleri karşısında kararın, hukuki anlamında bir görevsizlik ve gönderme kararı olarak değil, özel mahkemenin yargı çevresinde sonradan faaliyete geçmiş olmasından kaynaklanan, kendine özgü bir devir (aktarma) kararı olarak nitelendirilmesinin mümkün bulunmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalılardan Ak Sigorta A.Ş.'den alınmasına, 21.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu