Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. HUKUK DAIRESI


10. Hukuk Dairesi 2008/15448 E., 2009/19048 K.

10. Hukuk Dairesi 2008/15448 E., 2009/19048 K.
HİZMET TESPİTİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 438 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 465 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 472 ]
"İçtihat Metni"

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacının 11.07.2004 - 08.07.2005 tarihleri arasında davalılardan işveren nezdinde hizmet akdine dayalı olarak çalıştığının tespiti suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi A…

… K…

…tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Adli yardım, fakir bir kimsenin, bir davanın gerektirdiği oldukça kabarık olan harç ve masrafları sağlayamaması durumunda, bu mali külfetlerden geçici olarak muaf tutulmasıdır (HUMK m. 465, 472). Somut olayda; davacı bilirkişi ücretini ödeyemeyeceğini beyanla adli yardım talebinde bulunmuş, mahkemece yapılan araştırma neticesinde davacının adli yardım şartlarını taşıdığı anlaşıldığından talebi kabul edilmiştir. Bu kapsamda 230,00 TL. bilirkişi ücreti suçüstünden karşılandığı halde, anılan ücretin davanın kabulü üzerine davalılardan tahsili ile Hazineye irat kaydına karar verilmesi gerekirken, sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde davacıya ödenmesi yönünde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup,bozma nedenidir.

Ne var ki; bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Hüküm fıkrasının dördüncü bendindeki "285" rakamı silinerek, yerine, "55,00" rakamının yazılmasına, aynı bende "Adli yardım nedeniyle suçüstünden karşılanan 230,00 TL. bilirkişi ücretinin davalılardan tahsili ile Hazineye irat kaydına" cümlesinin eklenmesine ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalılardan Büyük Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad.Tic.Ltd.Şti.'nden alınmasına, 22.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu